Výberové konania do orgánov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

     Už len do polovice októbra majú uchádzači možnosť zasielať prihlášky v rámci výberových konaní do orgánov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ich vyhlásilo v júni 2019 na pozície člen odvolacej komisie a kontrolór. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné podať najneskôr v termíne do 15. októbra 2019. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.
     Výberové konania sú zverejnené na stránke rezortu školstva - https://www.minedu.sk/14-juna-2019-msvvas-sr-vyhlasuje-vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-clena-odvolacej-komisie-slovenskej-akreditacnej-agentury-pre-vysoke-skolstvo-so-sidlom-v-bratislave-vk-32019-saavs/ a https://www.minedu.sk/14-juna-2019-msvvas-sr-vyhlasuje-vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-kontrolora-slovenskej-akreditacnej-agentury-pre-vysoke-skolstvo-so-sidlom-v-bratislave-vk-42019-saavs/.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku