Vedenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

JUDr. Ing. Tomáš Drucker

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

minister Drucker

 • JUDr. Ing. Tomáš Drucker (narodený v Bratislave) je slovenský manažér a politik.
 • Vyštudoval informatiku a automatizáciu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a právo na Trnavskej univerzite v Trnave.
 • Absolvoval prestížny manažérsky master program Sloan Master in Management and Leadership na London Business School v Londýne.
 • V minulosti pôsobil na viacerých manažérskych pozíciách, venoval sa poradenstvu v oblasti zlepšovania procesov a riadenia.
 • V rokoch 2012 až 2016 viedol Slovenskú poštu, v ktorej realizoval ozdravný program, za čo získal v roku 2017 prestížne ocenenie Forbes a PwC “The Most Respected CEO.”
 • V roku 2016 až 2018 zastával pozíciu ministra zdravotníctva SR a v roku 2016 viedol aj Rady EPSCO v rámci slovenského predsedníctva EÚ.
 • Krátko zastával aj pozíciu ministra vnútra.
 • Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala Tomáša Druckera do funkcie ministra školstva vedy, výskumu a športu SR dňa 25. októbra 2023.

Slavomír Partila, RNDr.

štátny tajomník I. 

štátny I

 • 2012 - 2022: Riaditeľ školy
 • 2021 - 2022: Člen Komisie pre profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠVVaŠ SR
 • 2020 - 2022: Projektový manažér - zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia s praxou
 • 2018 - 2020: Projektový manažér - úhrada výdavkov spojených s nákupom strojového vybavenia a rekonštrukciou odborných dielní
 • 2011 - 2019: Člen pracovnej skupiny pri Akreditačnej rade MŠVVaŠ SR pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, pracovná skupina pre učiteľov stredného odborného vzdelávania, MOV a asistentov MOV
 • 2013 - 2015: Projektový manažér - sociálna inklúzia MRK prostredníctvom moderného vzdelávania
 • 2007 - 2012: Zástupca riaditeľa pre všeobecnovzdelávacie predmety
 • 1997 - 2007: Učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov matematika - fyzika

Mgr. Róbert Zsembera

štátny tajomník II.

zsembera new

 • Mgr. Róbert Zsembera (narodený v Nových Zámkoch) sa dlhé roky venuje manažmentu vysokého školstva. Vyštudoval učiteľstvo výchovy k občianstvu a učiteľstvo pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti študuje manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave.
 • Do funkcie štátneho tajomníka pre vysoké školstvo a vedu nastupuje po niekoľkoročnom vedení kancelárie rektora Univerzity Komenského v Bratislave, kde pôsobil ako riaditeľ. Zároveň bol na univerzite zodpovedný za koordináciu aktivít súvisiacich s riešením krízových situácií. 
 • Róbert Zsembera má bohaté skúsenosti z pôsobenia v orgánoch akademickej samosprávy. V minulosti pôsobil ako predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK, ďalej ako člen Kolégia rektora UK, ale aj ako podpredseda Akademického senátu UK. 
 • Počas svojej profesionálnej kariéry sa aktívne podieľal na lektorskej činnosti, tvorbe metodík a učebných materiálov k vzdelávacím programom. 
 • Vláda Slovenskej republiky vymenovala Róberta Zsemberu do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu dňa 26. októbra 2023.

Mgr. Ján Krišanda

štátny tajomník III.

Krišanda

 

 

 

 

 

 • Mgr. Ján Krišanda vyštudoval na Fakulte telesnej výchovy a športu, špecializácia džudo, na Univerzite Komenského v Bratislave.
 • Je diplomovaný tréner džuda. 
 • V rokoch 1986 – 1987 pôsobil ako metodik Telovýchovnej jednoty (TJ Bukóza Vranov n/T)              
 • 1988 – 1989: pracoval ako referent športov (ČSTV Vranov n/T) 
 • 1989 – 1991: tajomník  ČSTV (ČSTV Vranov n/T)     
 • 1991 - 2008: taj.  Východoslovenskej sokolskej župy (Sokol na Slovensku BA)
 • 2008 – trvá: výkonný tajomník Sokola na Slovensku (Sokol na Slovensku  BA)            
 • 2006 – 2022: pôsobil ako predseda Slovenského zväzu judo 
 • do roku 1986: športový odborník                 
 • 2016 – 2020: podpredseda rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport
 • 2017: poradca Ministra Školstva vedy výskumu a športu SR pre oblasť športu  
 • Celková profesionálna prax v telovýchove a športe 37 rokov.
 • Vláda Slovenskej republiky vymenovala Jána Krišandu do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu dňa 26. októbra 2023.

Mgr. Miroslav Kočan
generálny tajomník služobného úradu

Skočiť na začiatok stránky