Vedenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Mgr. Ján Horecký

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

TASR_Ján Horecký

 

 

 

 

Vzdelanie

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

 

Profesijný životopis

2021 – 2022

 • Manažér siete škôl Félix

2008 – 2020

 • Riaditeľ základnej školy a štvorročného gymnázia

2011 – 2019

 • Prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska

2004 – 2008

 • Učiteľ matematiky a geografie, vyučovanie na osemročnom gymnáziu, časť agendy vedúceho zamestnanca

1997 – 2003

 • Učiteľ matematiky v anglickom jazyku v medzinárodnom vzdelávacom programe a vyučovanie matematiky v národnom vzdelávacom programe

1997 – 2001

 • Koordinátor medzinárodného vzdelávacieho programu International Baccalaureate

1997 – 1999

 • Správca Nadácie Novohradská s cieľom podporovať rozvoj akademických, záujmových a občianskych aktivít mladých ľudí

 

 


Slavomír Partila, RNDr.

štátny tajomník pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie

TASR Slavomír Partila

 

 

 

 

Profesijný životopis

 2012 - 2022

 • Riaditeľ školy

 2021 - 2022

 • Člen Komisie pre profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠVVaŠ SR

2020 - 2022

 • Projektový manažér 

     Zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia s praxou

2018 - 2020

 •  Projektový manažér

         Úhrada výdavkov spojených s nákupom strojového vybavenia a rekonštrukciou odborných dielní

2011 - 2019

 • Člen pracovnej skupiny pri Akreditačnej rade MŠVVaŠ SR pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, pracovná skupina pre učiteľov stredného odborného vzdelávania, MOV a asistentov MOV

2013 - 2015

 • Projektový manažér

        Sociálna inklúzia MRK prostredníctvom moderného vzdelávania

2007 - 2012

 • Zástupca riaditeľa pre všeobecnovzdelávacie predmety

1997 - 2007

 • Učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov matematika - fyzika

 

 


 

Mgr. Michal Fedák

štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo

TASR Michal Fedák

 

 

 

 

Profesijný životopis

2019 - 2022

 • Výkonný riaditeľ SAIA, n.o.

2009 - 2019

 • Zástupca výkonnej riaditeľky SAIA, n.o.

2004 - 2007

 • Vedúci Rakúskeho informačného centra pre vedeckú spoluprácu

(neskôr administrátor rôznych štipendijných programov)

2004 - 2004

 • Učiteľ nemeckého jazyka na gymnáziu

2003 - 2004

 • Učiteľ slovenského a nemeckého jazyka na základnej škole

2001 - 2003

 • Učiteľ nemeckého jazyka na gymnáziu

2004 - 2013

 • Člen Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry

2003 - 2008

 • Člen dozornej rady Hotely mládeže Slovakia, a. s.

2002 - 2008

 • Člen Správnej rady Nadácie mládeže Slovenska

2002 - 2003

 • Rôzne pracovné pozície Hotely mládeže Slovakia, a. s.

2000 - 2002

 • Člen slovenského Riadiaceho výboru programu EÚ Leonardo da Vinci II.

 

 

 

 

Mgr. Igor Urbančík
generálny tajomník služobného úradu

Skočiť na začiatok stránky