Vedenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

GrohlingBranislavMgr. Branislav Gröhling
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR


Mgr. Branislav Gröhling sa narodil 6. apríla 1974 v Partizánskom. V rokoch 1988 - 1992 absolvoval štúdium na Strednej priemyselnej škole obuvníckej v Partizánskom. Neskôr vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave (2004 - 2009).
Ako podnikateľ vnímal nedostatočnú pripravenosť absolventov na trh práce a preto sa začal venovať strednému odbornému školstvu s cieľom zvýšiť motiváciu žiakov a ich pripravenosť pre potreby trhu práce. Založil občianske združenie Podporme remeslá, ktoré, začalo v roku 2006 realizovať projekt vzdelávania s názvom Education, v rámci ktorého pripravovali žiakov stredných škôl na prax a následne spustil aj ďalšie projekty na rozvoj stredoškolského vzdelávania.
V roku 2016 sa stal poslancom Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita. Bol členom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a podpredsedom Mandátového a imunitného výboru NR SR. Od roku 2017 pôsobil ako poradca predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu pre oblasť školstva, kde zaviedol viaceré zmeny zamerané na modernizáciu vzdelávania a motivačné odmeňovanie učiteľov stredných škôl. Do NR SR bol za SaS zvolený aj v parlamentných voľbách v roku 2020.
Do funkcie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR ho menovala prezidentka SR Zuzana Čaputová 1. apríla 2021.


filipovaA
Mgr. Monika Filipová, PhD., M.A.
štátna tajomníčka


Mgr. Monika Filipová, PhD., M.A. (1984) absolvovala základné a gymnaziálne štúdium na školách s vyučovacím jazykom maďarským v Čebovciach, resp. v Šahách. Následne získala vysokoškolské vzdelanie v odbore čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2010) a na Právnickej fakulte UK v Bratislave (2011). Taktiež študovala na katedre medzinárodných vzťahov na National Chengchi University v Taipei na Taiwane, kde získala magisterský titul v odbore diplomacia. Svoje štúdiá dovŕšila v roku 2018 získaním doktorandského titulu na Katedre východoázijských štúdií Filozofickej fakulty UK v Bratislave, kde sa venovala zahraničnej politike Taiwanu. Plynule hovorí po slovensky, maďarsky, anglicky a čínsky.
Svoju kariérnu dráhu začala v súkromnom sektore, no plynule prešla do oblasti verejnej správy, kde 7 rokov pôsobila na Ministerstve vnútra SR v riadiacich funkciách zameraných na oblasť samosprávy a fungovanie verejnej správy. Pôsobila vo výboroch európskych a medzinárodných organizácií, kde zastupovala Slovensko v rôznych oblastiach verejnej správy.
V roku 2018 bola zaradená na zoznam britskej organizácie Apolitical "100 najvplyvnejších mladých ľudí vo verejnej správe na svete". Je absolventkou programu USA "International Visitor Leadership Programme" a dvojtýždňového kurzu na prestížnej škole École nationale d'administration v Paríži. V roku 2019 kandidovala na funkciu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti a v rámci verejného výberového procesu bola komisiou nominovaná medzi 2 úspešné kandidátky. V roku 2019 bola zvolená za predsedníčku Výboru pre demokraciu a vládnutie Rady Európy. Je zakladateľkou OZ Dobrý úradník, ktoré podporuje kvalitné, transparentné a lepšie fungovanie štátu, buduje komunitu šikovných a kvalitných úradníkov a šíri osvetu o tomto povolaní.
Do funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ju schválila vláda SR 21. marca 2020.


 

ST_LP
MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH.
štátny tajomník

MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH. (1981) absolvoval v roku 2004 štúdium na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 2006 aj štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, kde získal v roku 2007 aj titul PhD.  V roku 2010 obhájil titul RNDr. na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a vzdelanie si doplnil aj v riadení verejného zdravotníctva (MPH). Pôsobil ako odborný pracovník SAV, projektový manažér na Lekárskej fakulte UK, post-doktorand v INSERM v Montpellier, EU-výskumník a neskôr hosťujúci vedec na Lekárskej univerzite Charité v Berlíne.
Po návrate do SR pôsobí na Lekárskej fakulte UK a SAV. Od jej založenia v roku 2017 vedie spoločnosť Alterras Therapeutics vyvíjajúcej liek, ktorý inovatívnym spôsobom moduluje systém renín-angiotenzín-aldosterón s cieľom liečby ochorení ako pľúcna hartériová hypertenzia alebo syndróm akútnej respiračnej tiesne dospelých (ARDS). Veľmi aktívne sa zapája do podpory vedy a výskumu. Je členom výkonného výboru Európskej rady pre kardiovaskulárny výskum. Publikoval 63 prác v karentovaných časopisoch s vyše 1200 SCI citáciami.
Ako jeden z najmladších vedcov získal prestížny grant Európskej komisie Marie Curie-IEF a viacero ocenení ako Cena ľudovej banky za vzdelanosť, Guothova cena SLS alebo čestné uznanie v rámci nominácie Vedec roka SR za mimoriadne vedecké výsledky, publikačnú činnosť, posilnenie zahraničnej spolupráce, rozvoj a zahraničnú reprezentáciu mladej slovenskej vedy. Je členom Tímu pre školstvo v strane SaS a jej expertom pre vedu a výskum.
Do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ho schválila vláda SR 21. marca 2020.
ivan husarAMgr. Ivan Husár
štátny tajomník pre šport

Mgr. Ivan Husár (1962) pochádza z Vysokých Tatier, kde navštevoval základnú školu. V rokoch 1977 - 1981 absolvoval športové gymnázium na Bilíkovej ulici v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie získal v roku 1986 na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, v učiteľskom odbore telesná výchova - biológia.
Prevažnú časť kariéry venoval volejbalu v pozíciách trénera, manažéra klubu či športového riaditeľa. Takmer výlučne to bolo v rámci klubu VKP Bratislava (pôvodná ČH Bratislava).
Trénoval všetky vekové kategórie, vyskúšal si prácu aj so ženským družstvom. Bol reprezentačným trénerom kadetov ČSFR, s ktorými získal v roku 1991 4.miesto na MS v Porte, stal sa prvým reprezentačným trénerom mužov Slovenska a pôsobil aj ako asistent trénera reprezentácie ČR na MS v Japonsku.
Dve sezóny pracoval v klube RWE Brno. Nikdy nemal ambíciu ísť trénovať do zahraničia, jeho motivácia bola pracovať so slovenskými hráčmi, učiť volejbal slovenské deti. Spoluvychoval veľký počet slovenských reprezentantov. Počas svojej kariéry taktiež zastával funkciu športového riaditeľa Slovenskej federácie volejbalu a dva roky pracoval ako športový redaktor v teletexte STV. Je zakladajúcim členom strany SaS a jej expertom pre oblasť športu.
Do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport ho schválila vláda SR 21. marca 2020.


Mgr. Igor Urbančík
generálny tajomník služobného úradu

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku