V Bruseli zasadala Rada pre mládež

  • Dátum: 06.12.2019

V dňoch 21. – 22. novembra 2019 sa v Bruseli pod vedením fínskeho predsedníctva uskutočnilo zasadnutie Rady pre šport a mládež. Rade predsedala ministerka Hanna Kosonen. Za Euróspku komisiu sa zúčastnil komisár pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport Tibor Navracsics. Delegáciu SR na zasadnutí viedla veľvyslankyňa, zástupkyňa stáleho predstaviteľa SR pri EÚ Petra Vargová.

Ministri pre mládež zasadali počas druhého dňa Rady a diskutovali s fínskou mládežníckou delegátkou Sarou Nyman o klimatickom aktivizme mladých ľudí a úlohe práce s mládežou v tejto súvislosti. Keďže nemáme planétu B, ministri uznali zodpovednosť svojej generácie za udržateľný rozvoj, ochranu životného prostredia a riešenie výziev súvisiacich s klimatickou zmenou. Viacerí ministri vyzvali k mobilizácií a radikálnym zmenám, aby planéta ostala obývateľná aj pre budúce generácie. Tu nevyhnutné počúvať mladých ľudí a podporovať ich, a to nielen pokiaľ ide implementáciu projektov a environmentálnu výchovu, ale aj o angažovanie mladých do tvorby politík a rozhodovacích procesov v oblasti udržateľného rozvoja.

Rada ďalej prijala Závery Rady o digitálnej práci s mládežou, ktoré nadväzujú na obdobný dokument Rady prijatý počas predsedníctva Estónska, so zámerom posilňovať digitálne kompetencie mladých ľudí a ich svižný, pružný a kritický prístup k digitálnym technológiám.

Dokument zdôrazňuje potrebu preklenutia digitálnej priepasti tak, aby mali všetci mladí ľudia možnosť nadobudnúť digitálne kompetencie. Práve tu je podčiarknutá úloha neformálneho učenia sa a práce s mládežou, ktorá môže okrem toho pomôcť mladým aj čeliť online rizikám týkajúcim sa správania, obsahu, kontaktov a komercializácie vrátane nenávistných prejavov, kybernetickej šikany, dezinformácií a propagandy. Základným predpokladom však je, aby pracovníci s mládežou mali potrebné kompetencie a vedeli ako ich posúvať ďalej smerom k mladým. Preto dokument nabáda členské štáty aby digitálnu prácu s mládežou zakotvili vo vzdelávaní pracovníkov s mládežou a dobrovoľníkov.

Závery pozývajú členské štáty, aby podporovali a rozvíjali politiky a stratégie pre mládež, ktoré sa snažia byť proaktívne, pokiaľ ide o technologický rozvoj a digitalizáciu, a tiež podporovali prácu s mládežou a podnecovali mládežnícke organizácie, aby sledovali tieto ciele a zároveň rozvíjali digitálne činnosti. Zvyšovanie digitálnych kompetencií by krajiny mali podporovať s prihliadnutím na Akčný plán digitálneho vzdelávania a využívajúc DigComp 2.1. Spoločne s EK majú tiež podporovať celoeurópsky výskum s cieľom rozširovať poznatky o vplyve digitalizácie na mladých ľudí a prácu s mládežou.

Rada ďalej prijala prijala Závery Rady o vzdelávaní a odbornej príprave pracovníkov s mládežou. Dokument uznáva rôznorodosť a osobitné črty práce s mládežou v ČŠ, no napriek tomu poukazuje na spoločný základ postavený na spolupráci, hodnotách, či dokumentoch a programoch EÚ a Rady Európy.

Závery sa opierajú o výsledky štúdií, ktoré naznačujú, že v Európe je nedostatočná ponuka kvalitného vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti práce s mládežou. Chýbajú aj informácie a údaje o potrebách, ako aj o jeho existujúcom poskytovaní v členských štátoch. Z tohto dôvodu dokument vyzýva štáty, aby sa spolu s Európskou komisiu zamerali na výskum a mapovanie tejto oblasti. Je nevyhnutné rozvíjať kvalitné vzdelávanie a odbornú prípravu pracovníkov s mládežou - počiatočné i kontinuálne. Rovnako by malo dôjsť k vytvoreniu rámca pre formálne a neformálne vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti práce s mládežou založený na kompetenciách, v ktorom sa zohľadňujú rozdiely v potrebách medzi zamestnanými pracovníkmi s mládežou a dobrovoľníkmi. V tejto súvislosti by členské štáty mali zmapovať kompetencie, ktoré pracovníci s mládežou potrebujú. Taktiež by malo byť posilnené uznávanie neformálneho vzdelávania a účinné využívanie príležitostí, ktoré poskytujú programy a fondy EÚ. Európska komisia má na základe dokumentu do konca roka 2021 preskúmať možnosti ďalšieho rozvoja vzdelávania a odbornej prípravy pracovníkov s mládežou a pripraviť návrh na odporúčanie Rady na túto tému.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku