V Bruseli rokovala Rada ministrov pre mládež

  • Dátum: 22.05.2017
V dňoch 22 – 23. mája 2017 v Bruseli zasadá Rada pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport, ktorej predsedá maltský minister školstva a zamestnanosti Evarist Bartolo. Európsku komisiu zastupuje Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež. Rade predchádzalo neformálne stretnutie s mládežníckymi delegátmi, ktoré je súčasťou štruktúrovaného dialógu s mládežou.

V časti mládež Rada prijala závery o úlohe práce s mládežou pri podpore mladých ľudí v rozvíjaní základných životných zručností uľahčujúcich ich úspešný prechod do dospelosti, aktívneho občianstva a pracovného života a závery týkajúce sa strategických perspektív pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže po roku 2018.

Ministri tiež prijali uznesenie Rady o štruktúrovanom dialógu, ktorým sa zabezpečuje zohľadnenie názorov mladých ľudí pri formovaní politík EÚ zameraných na mládež. Rada ďalej prijala uznesenie o budúcom vývoji dialógu s mladými ľuďmi v kontexte politík európskej spolupráce v oblasti mládeže po roku 2018. 

Na záver ministri diskutovali na tému “Budovanie budúcnosti Európy – počúvať mladých ľudí a podporovať ich“. V rámci verejnej diskusie maltské predsedníctvo vyzvalo, aby si ministri školstva vymenili názory a podelili sa o skúsenosti v oblasti inovačného, zmysluplného a konštruktívneho dialógu s mladými ľuďmi a formulovali víziu budúcnosti EÚ, ktorá bude mladých ľudí inšpirovať a posilňovať ich postavenie.                                   

V diskusii bola zdôraznená najmä potreba vysoko kvalitatívnych konzultácií, efektívneho dialógu a aktívnej spolupráce so všetkými mladými ľuďmi. Je potrebné spraviť viac pre motiváciu, posilnenie a inšpiráciu mladých ľudí, predovšetkým tých, ktorí sú ťažko dosiahnuteľní a pochádzajú zo zraniteľného prostredia. Na základe informácií, odporúčaní a návrhov je potrebné pripraviť politiky na základe dôkazov z rôznych oblastí vrátane vzdelania, bývania, odbornej prípravy či zamestnanosti, ktoré budú na prospech mladých ľudí. Ďalší nástroj, ktorý by sa mal využiť na efektívny dialóg s mladými ľuďmi, je Stratégia EÚ pre mládež. 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku