Uznanie stupňa vysokoškolského vzdelania pre štáty Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania

Popis služby: Služba umožňuje podať žiadosť o uznanie dosiahnutého stupňa vzdelania zo štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania na účely pokračovania v štúdiu a iné účely, okrem výkonu regulovaných povolaní.

Komu je služba určená: Služba je určená osobám, ktoré ukončili vysokoškolské vzdelanie v niektorom zo štátov Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania.

Za akým účelom služba slúži: Uznanie stupňa dosiahnutého vzdelania ako podmienka pokračovania na ďalší stupeň štúdia, pre preukázanie zamestnávateľovi v neregulovanom povolaní a iné účely v Slovenskej republike.

Spôsob použitia služby: O vydanie rozhodnutia vo veci uznania stupňa vysokoškolského vzdelania pre štáty Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania je možné požiadať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk alebo listinne pomocou formulára zverejneného na portáli MŠVVaŠ SR.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Áno, vyžaduje.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Služba je poskytovaná podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška správneho poplatku je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch pre listinnú žiadosť 30 €. Pri elektronickej žiadosti je správny poplatok znížený o 50 %.

Link na papierovú verziu formulára služby: https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

URL volania služby: https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_339631

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku