Úspešnosť domácich a zahraničných grantov za rok 2010

Odbor vedy a techniky na vysokých školách spracúva časť podkladov potrebných na prípravu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám, ktoré získava z údajov zaslaných jednotlivými verejnými vysokými školami:

  • údaje o grantovej úspešnosti v získavaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z iných domácich zdrojov na riešenie výskumných projektov,
  • údaje o grantovej úspešnosti v získavaní finančných prostriedkov zo zahraničia na riešenie výskumných projektov v rámci medzinárodnej vedeckej a vedecko-technickej spolupráce a ostatných projektov (edukačných, umeleckých a pod.).

V tabuľkách je dôležité uviesť objem dotácie/finančných prostriedkov prijatých vysokou školou na jej účet v období zvlášť od 1.11.2009 do 31.12.2009, aby sa mohli skompletizovať údaje za celý rok 2009 (údaje z predchádzajúceho obdobia má MŠVVaŠ SR k dispozícii už z minuloročného zberu dát), a zvlášť objem dotácie/finančných prostriedkov prijatých vysokou školou na jej účet v období od 1.1.2010 do 31.10.2010. V závislosti od schváleného znenia metodiky rozpisu finančných prostriedkov na rok 2011 niektoré požadované údaje nemusia byť zohľadnené, resp. budú využité v nasledujúcom období.

Ministerstvo spracovalo podklady z verejných vysokých škôl o úspešnosti domácich a zahraničných grantov za obdobie od 1.11.2009 do 31.12.2009 a zvlášť za obdobie od 1.1.2010 do 31.10.2010.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku