Úspešnosť domácich a zahraničných grantov k rozpisu dotácií na rok 2013

Odbor vedy a techniky na vysokých školách spracúva časť podkladov potrebných na prípravu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2013, ktoré získava z údajov zaslaných jednotlivými verejnými vysokými školami:

  • údaje o grantovej úspešnosti v získavaní finančných prostriedkov na riešenie domácich výskumných projektov (okrem VEGA, KEGA, APVV), ktoré verejné vysoké školy získali v období od 1. 11. 2010 do 31. 12. 2011,
  • údaje o grantovej úspešnosti v získavaní finančných prostriedkov zo zahraničia na riešenie výskumných projektov v rámci medzinárodnej vedeckej a vedecko-technickej spolupráce a ostatných projektov (edukačných, umeleckých a pod.), ktoré verejné vysoké školy získali v období od 1. 11. 2010 do 31. 12. 2011.

V tabuľkách je dôležité uviesť objem finančných prostriedkov prijatých vysokou školou na jej účet v období zvlášť od 1.11.2010 do 31.12.2010, aby sa mohli skompletizovať údaje za celý rok 2010 (údaje z predchádzajúceho obdobia má MŠVVaŠ SR k dispozícii už z minulého zberu dát), a zvlášť objem finančných prostriedkov prijatých vysokou školou na jej účet v období od 1.1.2011 do 31.12.2011. V závislosti od znenia metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2013 niektoré údaje nemusia byť využité.

Ministerstvo spracovalo podklady z verejných vysokých škôl o úspešnosti domácich a zahraničných grantov za obdobie od 1.11.2010 do 31.12.2010 a od 1.1.2011 do 31.12.2011.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku