Usmernenie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a v ŠZŠ (platné od 26. 10. 2020)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje metodické usmernenie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a v ZŠ pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (platné od 26. 10. 2020)
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku