Určenie násobku a najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom pre školský rok 2019/2020

V súlade s ustanovením § 64 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určuje násobok piatich percent žiakov z daného populačného ročníka každého samosprávneho kraja a najvyšší počet žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom pre školský rok 2019/2020.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku