Učitelia slovenského jazyka v zahraničí

Vysielanie učiteľov základných a stredných škôl na školy s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí

Učitelia slovenského jazyka a akademických predmetov sú vysielaní do zahraničia Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe medzinárodných zmluvných dokumentov (programov spolupráce) medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva príslušnej krajiny.
Dohoda stanovuje podmienky vyslania učiteľa počas jeho pôsobenia, materiálne, mzdové, technické zabezpečenie a ubytovanie. Učiteľ je vysielaný na dobu minimálne jedného roka, s možnosťou predĺženia jeho pôsobenia maximálne na štyri roky a pôsobenie v zahraničí je podmienené súhlasom prijímajúcej zahraničnej strany.
Výber kandidátov na post učiteľa slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí sa uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi predpismi SR, vypísaním výberového konania. Komisiu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre výber a posudzovanie činnosti učiteľov na školách s vyučovaním slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Uchádzači sa do výberového konania prihlasujú elektronicky prostredníctvom stránky www.lektoriucitelia.sk.
Vyslaní učitelia slovenského jazyka sú významnou súčasťou propagácie Slovenska a jeho kultúry v zahraničí a okrem vyučovacej povinnosti úzko spolupracujú so zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí ako aj s krajanskými organizáciami pri príprave kultúrno-vzdelávacích podujatí.
 
 

  • Zoznam škôl v zahraničí s vyslanými učiteľmi slovenského jazyka na školský rok 2019/2020
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku