Učebnice, učebné texty, pracovné zošity

     Nákup a distribúcia učebníc pre školy je zabezpečovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe § 13 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Schválené učebnice, schválené učebné texty a schválené pracovné zošity vrátane ich prepisov do Braillovho písma alebo iných vhodných foriem prepisov poskytne ministerstvo školstva školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na základe ich objednávky bezplatne alebo poskytne finančné prostriedky na ich zakúpenie. Ministerstvo školstva môže v priebehu kalendárneho roka poskytnúť školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, finančné prostriedky na zakúpenie učebníc odporúčaných ministerstvom školstva.
    
     Podľa § 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov v kapitole ministerstva sa rozpočtujú aj finančné prostriedky na vydávanie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov centrálne financovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na poskytnutie príspevku školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc. Rozdelenie finančných prostriedkov na vydávanie učebníc určuje ministerstvo na základe edičného plánu.

Edičný portál

     Na tomto webovom sídle sa nachádzajú aktuálne informácie o učebnicovej politike ministerstva, platné predpisy a iné dokumenty týkajúce sa edičnej činnosti ministerstva.

eAktovka – digitálne verzie učebníc

     Portál eAktovka sprístupňuje bezplatne učebnice v digitálnej forme žiakom a učiteľom základných a stredných škôl.
 

  • Smernica č. 33/2020 o didaktických prostriedkoch - konsolidované znenie podľa smernice č. 34/2021 (platná od 01.09.2021)
  • Smernica č. 33/2020 o didaktických prostriedkoch - konsolidované znenie podľa smernice č. 31/2021 (platná od 13.08.2021)
  • Smernica č. 33/2020 o didaktických prostriedkoch - konsolidované znenie podľa smernice č. 5/2021 (platná od 18.02.2021)
  • Smernica č. 33/2020 o didaktických prostriedkoch (platná od 01.09.2020)
  • Dokumenty schvaľovacieho procesu didaktických prostriedkov
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku