Tlačivá

      Vzory pedagogickej dokumentácie a dokladov pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín sú zverejnené na Edičnom portáli MŠVVaŠ SR v časti Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov -  https://edicnyportal.iedu.sk/forms.
     Doklady o získanom vzdelaní platné od 01. septembra 2018 obsahujú odkaz na príslušnú úroveň Národného kvalifikačného rámca / Európskeho kvalifikačného rámca.

Kontakt: Mgr. Gabriella Kocskovics, e-mail: gabriella.kocskovics@minedu.sk.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku