Tlačivá

Vzory pedagogickej dokumentácie a dokladov pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín sú zverejnené na Edičnom portáli MŠVVaŠ SR v časti Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov: https://edicnyportal.iedu.sk/forms. Doklady o získanom vzdelaní platné od 01. 09. 2018 obsahujú odkaz na príslušnú úroveň Národného kvalifikačného rámca / Európskeho kvalifikačného rámca.

Kontakt:
Mgr. Gabriella Kocskovics, e-mail: gabriella.kocskovics@minedu.sk.  
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku