» Aktuálne témy » ŠVP pre materské školy

ŠVP pre materské školy

     Výchova a vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje podľa vzdelávacích programov. Vzdelávacími programami sú štátny vzdelávací program a školský vzdelávací program. Dňa 6. júla 2016 minister školstva schválil Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0.
     Kompletný materiál a ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.minedu.sk/statny-vzdelavaci-program-skolsky-vzdelavaci-program/.