Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Súčasný stav vo výchove a vzdelávaní rómskych detí a mládeže (2003)

     Informácia z roku 2003 je zložená z dvoch častí. Prvá časť popisuje situáciu v oblasti výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov v predškolskej príprave a počas plnenia povinnej školskej dochádzky. Druhú časť materiálu tvoria prílohy – vyhodnotenie plnenia úloh v rezorte školstva za roky 2001 a 2002, problematiku zaraďovania rómskych detí do špeciálnych základných škôl, grafické prehľady, zoznam materských, základných a špeciálnych základných škôl podľa obcí a rómskych osád. Informačná správa tvorila analytický podklad k tvorbe dlhodobej Koncepcie integrovaného vzdelávania rómskych detí a mládeže.