» Aktuálne témy » Stupnica platových taríf od 1. 9. 2016

Stupnica platových taríf od 1. 9. 2016

     Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na nadobudnutie platnosti zákona č. 217/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, vydáva Stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. septembra 2016.