Stretnutie so zástupcami VÚC

  • Dátum: 06.06.2018
Zástupcovia odboru mládeže MŠVVaŠ SR, IUVENTY- Slovenského inštitútu mládeže ako aj ich regionálnych koordinátorov sa v rámci stretnutia, ktoré sa konalo dňa 16. mája 2018 v priestoroch kongresovej sály úradu ŽSK v Žiline, za účelom vytvorenia spolupráce v rámci podpory práce s mládežou vrátane participatívnej prípravy novely legislatívneho materiálu v oblasti mládeže, stretli so zástupcami všetkých samosprávnych krajov, ktorí majú v náplni práce aj prácu s mládežou.

V úvode stretnutia prítomných privítala riaditeľka úradu ŽSK a následne prebral slovo riaditeľ odboru mládeže, pán Ivan Hromada, ktorý predstavil aktuálne vytvorené koncepčné dokumenty, Správu o mládeži 2018, prípravu konferencie k správe o mládeži, zámer a aktivity participatívneho projektu s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, a tiež prípravu novej stratégie EÚ pre mládež, ktorého ciele formulovali mladí ľudia počas štruktúrovaného dialógu v rámci bulharského predsedníctva EÚ. O aktivitách IUVENTY informoval riaditeľ odboru podpory práce s mládežou pán Haľko, ktorý taktiež predstavil regionálnych koordinátorov za účelom prepojenia spolupráce so zástupcami VÚC, ktorí si vzájomne budú vedieť pomôcť pri implementovaní národných priorít v oblasti mládeže.

V minulosti zástupcovia samosprávnych krajov prispeli k príprave zásadných štátnych dokumentov v oblasti mládeže a naďalej sa podieľajú na práci Medzirezortnej pracovnej skupiny v oblasti štátnej politiky mládeže pri napĺňaní Stratégie pre mládež v SR na roky 2014 – 2020. Preto teraz v súvislosti s prípravou novely Zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou plánuje ministerstvo školstva predložiť nový návrh už v roku 2019.

Obsahom súčasného znenia zákona je aj paragraf, ktorý v pôsobnosti vyššieho územného celku na úseku starostlivosti o mládež, rozpracúva koncepčne prácu s mládežou na úrovni jej výkonu, podpory, spolupráce a ďalšieho rozvoja. Ako príklad dobrej praxe nám predstavila Koncepciu TSK, proces verejného pripomienkovania a medzisektorovú spoluprácu pani Štefániková, koordinátorka práce s mládežou v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja a týmto poukázala na vhodné cesty, ktorými je naše záujmy možné zrealizovať.

Počas stretnutia sme sa preto snažili objasniť si, kde sa jednotliví aktéri nachádzajú v poli ich pôsobenia, aké sú aktuálne významné aktivity, ktoré VÚC zabezpečuje. V závere stretnutia sme spoločne diskutovali o možnom obsahu dotknutého paragrafu, najmä z hľadiska možností jeho reálneho výkonu. Spoločné návrhy na prípravu novej legislatívy a obnovenie spolupráce VÚC s odborom mládeže zanechala v účastníkoch podujatia pozitívne naladenie a chuť do realizácie nových aktivít.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku