» Aktuálne témy » Štipendium Martina Filka 2018

Štipendium Martina Filka 2018

     Cieľom Štipendia Martina Filka je v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík umožniť štátnej správe získať pre prácu absolventov popredných zahraničných vysokých škôl. V rámci tohto programu je možné získať štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky a cestovné poistenie) počas maximálne dvoch akademických rokov, za čo sa podporený žiadateľ zaviaže odpracovať tri roky v štátnej správe. Žiadosť spolu s prílohami v listinnej forme je potrebné zaslať najneskôr do 26. apríla 2018.

Podrobné informácie k štipendiu v roku 2018

Informácie o štipendiu na Facebook-u