Štatút a organizačný poriadok MŠVVaŠ SR

Štatút na základe všeobecne záväzných právnych predpisov podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ustanovuje zásady činnosti a jeho vnútornej organizácie, vzťahy ministerstva k ostatným ústredným orgánom štátnej správy, ďalším orgánom a organizáciám, právnickým osobám a fyzickým osobám.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku