Stanoviská a informatívne materiály

Materská škola a školské prázdniny

  Materská škola a školské prázdniny


Povinné predprimárne vzdelávanie 

  Najčastejšie otázky súvisiace s povinným predprimárnym vzdelávaním


Komentár k novele vyhlášky o MŠ účinnej od 1. januára 2021

  Aplikačné informácie k úpravám vykonaným vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 438/2020 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.


Odporúčania pre rodičov pri výbere materskej školy

  Odporúčania pre rodičov pri výbere materskej školy
 

Vypracovanie školského poriadku v materskej škole


  Vypracovanie školského poriadku v materskej škole
 

Vedenie triednej knihy (aktualizácia)

 

Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania od 1. januára 2021


 

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku