Špeciálne školy a zariadenia výchovného poradenstva (aktualizované 30. 4. 2021)

Manuál pre špeciálne školy a zariadenia výchovného poradenstva stanovuje základné prevádzkové podmienky pre špeciálne školy a pre zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (t. j. centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) po dobu trvania potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Špeciálne školy sa riadia manuálmi Covid školský semafor určenými pre jednotlivé typy škôl, ktoré sú dostupné tu: https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

Dokumenty boli aktualizované 30. 4. 2021 podľa platných opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR.
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku