Špeciálna grantová výzva pre mládežnícke organizácie reagujúca na koronakrízu – ďalší predkladací termín 1. september 2020!

  • Dátum: 19.05.2020

Odbor mládeže MŠVVaŠ SR dáva do pozornosti príležitosť pre mládežnícke organizácie žiadať o grantovú podporu z Európskej nadácie pre mládež (EYF) na realizáciu aktivít, ktoré budú reagovať na potreby vyplývajúce zo súčasnej krízy COVID-19.

Európska nadácia pre mládež bola založená Radou Európy v roku 1972 a zameriava sa najmä na podporu spolupráce medzi mladými ľuďmi v Európe a na uľahčenie ich aktívnej účasti v občianskej spoločnosti, ako aj na politickom rozhodovaní. V rámci svojej činnosti fond naprieč Európou každoročne poskytuje edukačnú pomoc a finančnú podporu aktivitám mladých ľudí, ktoré sú zamerané na podporu ľudských práv, demokracie, tolerancie a solidarity. Priemerný ročný rozpočet nadácie je 3,7 milióna EUR, ktoré sú prerozdeľované na základe grantových žiadostí v štyroch kategóriách: medzinárodné aktivity, štrukturálne granty, ročné pracovné plány a pilotné aktivity.

 

Práve v rámci schémy pilotných aktivít sa EYF rozhodla v roku 2020 vyhlásiť špeciálnu grantovú výzvu ako reakciu na súčasnú krízu spojenú so šírením vírusu COVID-19. Tá každodenne ovplyvňuje životy všetkých Európanov a jej následky budú citeľné aj počas niekoľkých nasledujúcich mesiacov.

Oprávnení žiadatelia

Oprávnenými žiadateľmi v tejto špecifickej výzve sú národné alebo lokálne mládežnícke organizácie.

Oprávnené aktivity

Podporené môžu byť aktivity prejavujúce solidaritu a podporu osobám ovplyvneným krízou COVID-19. Pôjde najmä o aktivity, ktorých cieľom bude:

  • Pomoc ohrozeným skupinám ako sú ľudia bez domova, utečenci, žiadatelia o azyl, osoby s postihnutím, osoby žijúce izolovane alebo vo vylúčených komunitách;
  • Pomoc v rámci zdravotníckych, sociálnych a vzdelávacích služieb;
  • Zvyšovanie povedomia a vzdelávanie na tému dôležitosti ľudských práv v odozve na krízu COVID-19.

Termín na podanie žiadosti


Termíny na podanie žiadosti boli 10. máj a 22. jún 2020. EYF si uvedomuje potrebu systematickej pomoci a preto vyhlásila nový predkladací termín na podávanie žiadostí, ktorý uplynie 1. septembra 2020.

Výška grantu
 

Maximálna suma o ktorú je možno žiadať je 10 000 EUR.

Postup

Pred podaním žiadostí je potrebné sa registrovať v systéme EYF. Na základe skúseností z prvého predkladacieho termínu si dovoľujeme upozorniť záujemcov, že EYF eviduje enormný záujem o registráciu mládežníckych organizácií naprieč celou Európou a je preto nevyhnutné o registráciu požiadať v dostatočnom časovom predstihu pred samotným termínom uplynutia výzvy. Požiadať včas o registráciu odporúčame aj mládežníckym organizáciám, ktoré plánujú žiadosť podávať v predpokladanom jesennom termíne.

 

Odporúčame tiež dôkladne si naštudovať všetky dostupné informácie a podmienky na webovej stránke EYF.

 

Upozorňujeme tiež, že zamýšľané aktivity musia rešpektovať a nasledovať prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia zavedené orgánmi na ich vnútroštátnej úrovni. Je taktiež odporúčané, aby žiadatelia vopred konzultovali svoj zámer so zainteresovanými orgánmi a aby tento fakt uviedli vo svojej grantovej žiadosti.

 

Všetky žiadosti doručené Európskej nadácii pre mládež sú hodnotené Programovým výborom pre mládež (CPJ) Rady Európy, ktorý sa skladá zo 16 členov s ohľadom na rôzne geografické zastúpenie. Pre obdobie rokov 2020 - 2021 má svoju reprezentáciu vo výbore aj Slovenská republika, a to prostredníctvom zástupkyne odboru mládeže MŠVVaŠ SR Mgr. Miroslavy Dujičovej, PhD., ktorá bola do výkonu mandátu zvolená v marci 2020.

 

Informácie a detaily o špeciálnej výzve sú dostupné na webovej stránke EYF.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku