Slovenská delegácia na Európskej konferencii o práci s mládežou

  • Dátum: 16.10.2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národnou agentúrou Erasmus+ pre mládež úspešne sfinalizovalo delegáciu, ktorá sa zúčastní tretej Európskej konferencie o práci s mládežou v dňoch 7. – 10. decembra 2020. Konferencia je realizovaná v rámci Predsedníctva Nemecka v Rade EÚ a tiež vo Výbore ministrov Rady Európy.

Slovenská delegácia sa bude podieľať na vytvorení Európskej agendy práce s mládežou ako strategického rámca pre ďalší rozvoj a posilňovanie politík a postupov v oblasti práce s mládežou a formovanie rozvoja práce s mládežou v celej Európe.

Na konferencii sa stretne približne 1 000 zástupcov z praxe v oblasti práce s mládežou z 50 krajín z celej Európy. Patria sem aktéri zaoberajúci sa prácou s mládežou na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni, pracovníci s mládežou a organizácie pracujúce s mládežou, školitelia, ministerstvá a štátni zamestnanci zodpovední za politiku v oblasti mládeže, výskumníci a pedagógovia, európske inštitúcie a národné agentúry pre európske programy pre mládež, mladí ľudia či zástupcovia mládeže.

Slovenská delegácia bude zložená z ľudí zastupujúcich rôzne zainteresované strany z oblasti práce s mládežou:

 

Politická úroveň

Peter Lenčo – IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, generálny riaditeľ


Lucia Otiepková a Miroslava Dujičová - Útvar neformálneho vzdelávania mládeže, Sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania, MŠVVaŠ SR

 

Oblasť praxe

 

Denisa Drimáková – Centrum voľného času Košice, riaditeľka
 

Dominik Porvažník – IUVENTA, Odborný referent pre politiky mládeže

 

Ivana Boboňová – IUVENTA, pracovníčka s mládežou a regionálna koordinátorka

 

Jakub Szepesgyorky – Regionálne centrum mládeže v Košiciach, pracovník s mládežou
 

Mariya Georgieva – LEAF Academy - programová manažérka, Outward Bound Slovakia -  vzdelávateľka

 

Ondrej Strnád – Centrum voľného času JUNIOR, pracovník s mládežou a školiteľ

 

Oblasť výskumu a vzdelávania
 

Patrik Lenghart – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – doktorandské štúdium v programe masmediálna komunikácia
 

Všetkým účastníkom prajeme veľa šťastia.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku