Školský rok 2022/2023

Externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania             v školskom roku 2022/2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) zverejňuje v súlade s § 13 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole na svojom webovom sídle informáciu o obsahu, termíne externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania a kritériá úspešného absolvovania externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania (ďalej len „externé testovanie“).

V školskom roku 2022/2023 sa externé testovanie uskutoční v termíne     22. – 23. 03. 2023 základnej škole určenej príslušným regionálnym úradom školskej správy v sídle kraja (príloha č. 2).

Prihlásený uchádzač (t. j. uchádzač, ktorého žiadosti príslušný regionálny úrad školskej správy vyhovel) sa dostaví na miesto konania najneskôr o 7:30 h každý testovací deň a absolvuje externé testovanie podľa pokynov a harmonogramu (príloha č. 3). V deň konania si uchádzač prinesie so sebou:

  1. platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo iný relevantný doklad totožnosti, t. j. cestovný pas, vodičský preukaz alebo rodný list),
  2. pero, ktoré píše namodro,
  3. kalkulačku, ktorá však nie je súčasťou žiadneho mobilného zariadenia (mobil, smart hodinky a pod).

Externé testovanie bude pozostávať zo štyroch testov administrovaných v listinnej podobe a to:

  • test z vyučovacieho jazyka (slovenský jazyk a literatúra – SJL alebo maďarský jazyk a literatúra – MJL);
  • test z matematiky (MAT);
  • test z Človek a príroda (ČaP – fyzika, chémia a biológia) a
  •  test z Človek a spoločnosť (ČaS – geografia, dejepis a občianska náuka).

Externé testovanie sa v súlade s dokumentom Rámcové učebné plány a vzdelávacie štandardy vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania (príloha č. 4) zameria na overenie:

Obsahové zameranie testov, hodnotenie a kritériá úspešnosti absolvovania testov na účel získania nižšieho stredného vzdelania ustanovilo ministerstvo školstva v dokumente Špecifikácia testov, hodnotenie a kritéria v školskom roku 2022/2023 (príloha č. 5).

Výsledky žiadateľov - absolventov v externom testovaní budú distribuované v elektronickej podobe príslušným základným školám, v ktorých sa externé testovanie realizovalo a príslušným regionálnym úradom školskej správy dňa 21. apríla 2023. Následne, v termíne od 24. apríla do 28. apríla 2023 bude príslušná základná škola informovať žiadateľa - absolventa alebo jeho zákonného zástupcu o dosiahnutom výsledku a oboznámi ho s ďalším postupom a to:

  • v prípade úspešného absolvovania externého testovania - základná škola oznámi absolventovi alebo jeho zákonnému zástupcovi termín osobného prevzatia dokladu o získaní nižšieho stredného vzdelania (vysvedčenie),
  • v prípade neúspešného absolvovania externého testovania - základná škola informuje absolventa o možnosti podať si žiadosť o vykonanie externého testovania v opravnom termíne, ktorú je žiadateľ, v prípade záujmu, povinný doručiť riaditeľovi príslušnej základnej školy, kde externé testovanie realizovali najneskôr do 30 dní od oznámenia výsledku externého testovania.

Opravný termín externého testovania 2023 bude realizovaný v nasledujúcom školskom roku v riadnom termíne realizácie externého testovania pre rok 2024.

Ministerstvo školstva schválilo dňa 03.03.2023 pod číslom 2023/1771:1-A2110 s účinnosťou od 3. marca 2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a zosúlaďuje so znením zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsah externého testovania na získanie nižšieho stredného vzdelania (príloha č. 1).

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky