Školský podporný tím – podporné opatrenie

Od školského roku 2024/2025 môže ministerstvo prideliť príspevok na úhradu nákladov na osobné náklady školského špeciálneho pedagóga alebo odborného zamestnanca alebo iného pedagogického zamestnanca na zabezpečenie poskytovania činností podpornej úrovne prvého a druhého stupňa v systéme poradenstva a prevencie v súlade s § 4e ods. 1 písm. b) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia podľa metodiky schválenej na príslušný školský rok.

V školskom roku 2023/2024 sú finančné prostriedky na školský podporný tím poskytované cez Národný projekt POP 3 zo zdrojov EÚ.  

 

Skočiť na začiatok stránky