Seminár Rady Európy o umelej inteligencii

  • Dátum: 17.12.2019

Rada Európy zorganizovala v dňoch 4. až 6. decembra 2019 v Štrasburgu seminár o umelej inteligencii a jej dopadoch na mladých ľudí. Seminár otvoril riaditeľ odboru mládeže MŠVVaŠ SR a viceprezident Európskeho riadiaceho výboru pre mládež pri Rade Európy Ivan Hromada spolu s generálnou riaditeľkou Rady Európy pre demokraciu Snežanou Samardžić-Marković.

Očakáva sa, že umelá inteligencia (AI) bude hrať väčšiu úlohu v spôsobe, akým vlády a verejné inštitúcie fungujú, a v spôsobe, akým občania interagujú a zúčastňujú sa na demokratických procesoch. Nádeje, ktoré sa kladú na AI, sprevádza podobne vysoký počet obáv, ktoré sa väčšinou týkajú etických otázok vrátane ľudských práv a spoľahlivosti (alebo bezpečnosti) technológií. Práve v tomto kontexte zorganizovala Rada Európy seminár o umelej inteligencii a jej vplyve na mladých ľudí, aby preskúmal problémy, úlohu a možné príspevky sektora mládeže s cieľom zabezpečiť, aby sa AI zodpovedne využívala v demokratickej spoločnosti a aby mladí ľudia mali možnosť vyjadriť sa k veciam, ktoré sa týkajú ich súčasnosti a budúcnosti.

Seminár sa okrem iného zaoberal tromi rozmermi AI:

- AI a demokratická účasť mládeže (vrátane dôvery / záujmu mladých ľudí o demokraciu)
- AI a prístup mladých ľudí k právam (vrátane sociálnych práv)
- AI, politika mládeže a práca s mládežou.

Vo svojom otváracom príhovore Ivan Hromada zdôraznil, že všetci musíme priznať, že vychovávame generáciu mladých ľudí, ktorí žijú v digitálnej ére. Deti, ktoré sa narodili od roku 2010, sú teraz súčasťou generácie alfa a sú úplne "tvarované" 21. storočím. Títo mladí ľudia sú konštante prihlásení a prepojení - sú to tzv. „digitálni domorodci“. Podľa správy z roku 2019 od spoločnosti Wunderman Thompson Commerce by 59% detí z generácie alfa chcelo pracovať v oblasti záchrany životov, zatiaľ čo 51% chce prácu, v ktorej môžu využiť technológiu na zmenu. Je to materiálne najobdarenejšia a technologicky najinteligentnejšia generácia, ktorá kedy chodila po našej planéte, ale oni sú zároveň tými, ktorí môžu tiež zažiť negatívny vplyv technológií. Tieto technológie sú súčasťou ich každodenného života a musíme sa ubezpečiť, že aj tvorcovia politík, vychovávatelia a pracovníci s mládežou to pochopia a zahrnú do svojho úsilia pomoc mladým ľuďom pripraviť sa na svoju budúcnosť.

Nasledujúce ráno Ivan Hromada moderoval tématickú diskusiu na tému Rada Európy a umelá inteligencia, v rámci ktorej vystúpili veľvyslankyňa Corina Călugăru, stála zástupkyňa Moldavskej republiky pri RE a zároveň tematická koordinátorka Výboru ministrov RE pre informačnú politiku a Jan Kleijssen, riaditeľ direktoriátu RE pre informačnú spoločnosť a boj proti zločinu. Nasledoval telemost s Jonniem Pennom z Univerzity v Cambridge o nádeji a obavách mládeže smerom k umelej inteligencii. Na konci seminára sa tvorili odporúčania a návrhy stratégií a opatrení týkajúcich sa AI a mládeže v Rade Európy, a to krátkodobé a dlhodobé, pre oblasť mládeže a ďalšie oblasti politiky.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku