Rozvojový projekt pre materské školy „Múdre hranie“

Aktualita: Nižšie je zverejnený nový formulár na vyhodnotenie projektu. Formulár je potrebné vyplniť do 30.6.2021.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) predkladá zoznam podporených žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu zlepšenia vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok v rámci rozvojového projektu „Múdre hranie“.

Hodnotených bolo celkovo 2221 žiadostí. Finančné prostriedky vo výške 500 000 EUR boli rozdelené 706 žiadateľom. Materská škola mohla získať max. 500 €, ak ju navštevuje menej ako 50 detí a max. 1 000 €, ak ju navštevuje 50 a viac detí. Schválený zoznam podporených materských škôl s výškou pridelených finančných prostriedkov je zverejnený nižšie.

Časť žiadostí nemohla byť podporená napriek dobrého projektu, a to najmä z týchto dôvodov:

  • obmedzené finančné zdroje v rámci rozvojového projektu,
  • nesplnenie niektorého z kritérií,  uvedených vo Výzve na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Múdre hranie“,
  • neoprávnenosť žiadateľa.

Nákup didaktických pomôcok, kníh a hračiek je potrebné realizovať v termíne od 01. 03. 2021 do 31. 05. 2021.

Materská škola vyhodnotí realizáciu projektu prostredníctvom online formulára na stránke ministerstva najneskôr do 30. 06. 2021. Ministerstvo následne zabezpečí informovanosť okresných úradov v sídle kraja o záverečnej správe, to znamená, že vyhodnotenie materská škola nezasiela na OÚ v sídle kraja.  

Elektronický formulár záverečnej správy

Zoznam podporených žiadostí

FAQ - Najčastejšie otázky (aktualizované 23. 2. 2021)

Zoznam kníh pre materské školy (Barátová, Hujdič)

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku