Rozširovanie a udržanie kapacít materských škôl

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) dňa 26. januára 2015 uverejnilo na webovom sídle výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách na rok 2015 a dňa 29. júna 2015 výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách na rok 2015.
     Cieľom podpory v rámci predmetnej výzvy bolo rozšíriť kapacity materských škôl s cieľom postupne do roku 2020 dosiahnuť 95 % účasť detí vo veku 4 až 5 rokov na predprimárnom vzdelávaní v materských školách. MŠVVaŠ SR na tento účel vyčlenilo 14,5 mil. €.
     Z celkového počtu 687 hodnotených žiadostí z obidvoch výziev bolo úspešných 185 žiadateľov, ktorí aj vďaka dotácii MŠVVaŠ SR vytvoria 227 nových tried a udržia existujúcu kapacitu v ďalších 22 triedach.
     Rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl z týchto dotácií umožní prijatie cca 5 000 nových detí a vytvorenie pracovných miest pre cca 460 učiteliek pre predprimárne vzdelávanie.
     Nižšie uvedená mapa Vám umožní rýchlu orientáciu nielen medzi úspešnými a neúspešnými žiadateľmi o dotáciu, ale poskytne Vám aj rýchly prehľad o spôsobe rozšírenia a udržania kapacít materských škôl v rámci obidvoch výziev.Vysvetlivky

oranzova
Oranžová farba znázorňuje úspešných žiadateľov o dotáciu na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl v I. výzve, ktorá bola vyhlásená v roku 2015.

zelena
Zelená farba znázorňuje úspešných žiadateľov o dotáciu na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl v II. výzve, ktorá bola vyhlásená v roku 2015.

cervena
Červená farba znázorňuje neúspešných žiadateľov o dotáciu na rozšírenie a udržanie kapacít v spomínaných výzvach v roku 2015.

modra
Modrá farba znázorňuje výstavbu materských škôl na základe prijatého akčného plánu v zmysle zákona o podpore najmenej rozvinutých regiónov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku