Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na rozvojové projekty v roku 2019


 

V roku 2019 sa predpokladajú rozvojové projekty v týchto oblastiach a v tejto výške:

 
 Oblasť podľa § 4d zákona č. 597/2003 Z. z. Objem finančných prostriedkov vyčlenený na rozvojový projekt v eurách
Enviroprojekt 50 000
Podpora budovania centier odborného vzdelávania a prípravy v nízkorozvinutých regiónoch 30 000
Debarierizácia 150 000
Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 73 000
Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 30 000
 Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických  
 zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti
50 000
Zdravie na tanieri 200 000

V rokoch 2020 a 2021 sa predpokladajú výdavky v rovnakej výške.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku