Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na dotácie v roku 2019


 V roku 2019 sa predpokladajú dotácie v týchto oblastiach a v tejto výške:
 
Oblasť podľa § 6c zákona č. 597/2003 Z. z. Objem finančných prostriedkov vyčlenený na poskytnutie dotácie v eurách
Obnova výchovy a vzdelávania 53 500
Podpora organizačného zabezpečenia celoslovenských súťaží
pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení
59 200
Podpora vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení 200 000
Podpora aktivít súvisiacich so zabezpečením špecializovanej dopravnej výchovy a praktického výcviku detí MŠ a žiakov ZŠ na detských dopravných ihriskách 180 000
Výzva na dotáciu na zlepšenie a revitalizáciu materiálno-technického zabezpečenia ZŠ v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami, prevenciou a odstránením dvojzmennej prevádzky v základných školách 5 272 890
Podpora výkonu kompetencií stavovských a profesijných organizácií podľa zákona o odbornom vzdelávaní a príprave k učebným odborom a študijným odborom stredných odborných škôl, ku ktorým majú vecnú  pôsobnosť 987 062


Zdravý životný štýl v školách
 
200 000

V rokoch 2020 a 2021 sa predpokladajú výdavky v rovnakej výške.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku