Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Vysoké školstvo » Financovanie » Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2017

Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2017

Rozpis dotácií verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu na rok 2017 vychádza z ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a metodiky rozpisu dotácií VVŠ na rok 2016.

Ministerstvo predložilo návrh rozpisu dotácií orgánom reprezentácie na vyjadrenie do 15.12.2016. Následne sa vypracovalo konečné znenie metodiky a rozpisu a na rok 2017.

Finančné prostriedky určené na refundáciu výdavkov vysokej školy spojených s účasťou študentov na medzinárodných študentských súťažiach sú alokované v plnej výške. V súčasnosti tak nie je možné vyhovieť ďalším požiadavkám zo strany vysokých škôl.