Rozhodnutia vo veci akreditácie podľa zákona o vysokých školách

Rozhodnutia o žiadostiach vysokých škôl - študijné programy

Priznané a pozastavené práva
Akreditácia študijného programu je proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR, posúdi spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať príslušný študijný program v študijnom odbore. Akreditačná komisia svoje vyjadrenie oznámi ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý následne rozhodne o priznaní práva udeľovať absolventom tohto študijného programu zodpovedajúci akademický titul. Takýto program sa v zákone o vysokých školách nazýva akreditovaný študijný program.

Ak vysoká škola v čase akreditácie nespĺňa kritériá uplatňované pri posudzovaní spôsobilosti a doteraz mala priznané zodpovedajúce práva, ministerstvo pozastaví ich platnosť a vyzve vysokú školu, aby neodkladne prijala opatrenia na odstránenie nedostatkov a do jedného roka podala správu o ich výsledku. 

Zoznam akreditovaných študijných programov 

Odňaté práva
Priznané práva sa vysokým školám odnímajú:
- v prípade, ak boli predtým priznané práva vysokej škole pozastavené a vysoká škola v lehote do jedného roka nepodala správu o výsledku prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov,
- v prípade, ak boli predtým priznané práva vysokej škole pozastavené, vysoká škola zaslala do jedného roka správu o výsledku prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov, avšak po overení týchto výsledkov Akreditačnou komisiou bolo zistené, že vysoká škola nedostatky neodstránila a nespĺňa stanovené kritériá,
- v prípade, ak vysoká škola v rámci komplexnej akreditácie svojich činností nepožiadala o akreditáciu študijného programu, ktoýré mala pred zahájením komplexnej akreditácie akreditovaný.

Zamietnutia žiadostí vysokých škôl o priznanie práva
Ak vysoká škola v čase akreditácie nespĺňa kritériá uplatňované pri posudzovaní spôsobilosti a doteraz nemala priznané zodpovedajúce práva, žiadosť o priznanie práva sa jej zamietne.

 

Rozhodnutia o žiadostiach vysokých škôl - habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov

Priznané práva
Akreditácia habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore je proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia na žiadosť vysokej školy posúdi jej spôsobilosť uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v tomto študijnom odbore. Po vyjadrení Akreditačnej komisie môže ministerstvo priznať vysokej škole právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v požadovanom študijnom odbore.

Vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul "docent" a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul "profesor" sa udeľujú len v študijných odboroch, ktoré možno študovať v druhom stupni alebo v treťom stupni vysokoškolského štúdia alebo v spojenom prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia podľa § 53 ods. 3 zákona.

Zoznam rozhodnutí týkajúcich sa habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie profesorov 

Pozastavené práva
Postup je rovnaký ako v prípade akreditácie študijných programov (viď vyššie). 

Odňaté práva
Postup je rovnaký ako v prípade akreditácie študijných programov (viď vyššie).

Zamietnutia žiadostí vysokých škôl o priznanie práv
Ide o rovnaký postup ako v prípade akreditácie študijných programov (viď vyššie).

 

Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytnuté vysokým školám v súvislosti so skončením komplexnej akreditácie ich činností

  • Výsledky komplexných akreditácií činností vysokých škôl ukončených v roku 2018
  • Výsledky komplexných akreditácií činností vysokých škôl ukončených v roku 2016
  • Výsledky komplexných akreditácií činností vysokých škôl ukončených v roku 2015
  • Výsledky komplexných akreditácií činností vysokých škôl ukončené v rokoch 2009 - 2010
  • Výsledky komplexných akreditácií činností vysokých škôl ukončené v roku 2011
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku