Rokovanie Rady ministrov pre mládež v Bruseli

  • Dátum: 21.11.2017
V dňoch 20. – 21. novembra 2017 zasadala Rada pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport. Prvý deň rokovania v časti mládež sa Rada dohodla na všeobecnom smerovaní k návrhu nariadenia o Európskom zbore solidarity (EZS). Rada bude v nadväznosti na túto dohodu finalizovať znenie na technickej úrovni. Očakáva sa, že rokovania s Európskym parlamentom sa začnú na začiatkom roka 2018.

Cieľom návrhu EZS je posilniť súdržnosť, solidaritu a demokraciu v Európe tým, že sa mladým ľuďom ponúkne možnosť dobrovoľníckej činnosti alebo práce v prospešných projektoch v celej Európe. Dohodnutý text otvára EZS pre občanov vo veku od 18 do 30 rokov z Európskej únie, pristupujúcich, kandidátskych a potenciálne kandidátskych krajín, z krajín EZVO a EHP, zo Švajčiarska a z krajín európskej susedskej politiky. Celkový rozpočet bude na 100 % založený na presunoch v rámci okruhu 1a, čo znamená rôzne existujúce programy.

„Mnoho mladých ľudí v Európe chce byť súčasťou budovania európskeho spoločenstva a urobiť niečo konkrétne na jeho posilnenie,“ uviedla Mailis Reps, estónska ministerka školstva a výskumu. „Európsky zbor solidarity ponúkne nové príležitosti premeniť toto prianie na realitu.“

Rada na zasadaní ďalej prijala závery o inteligentnej práci s mládežou. V záveroch sa v rozvoji praktickej práce s mládežou navrhuje využívať digitálne médiá a technológie, ako aj výskum a politiky v oblasti mládeže s cieľom reagovať na výzvy a príležitosti digitálneho veku. Zdôrazňuje sa dôležitosť spustenia inteligentných a účelných aktivít na podporu rozvoja digitálnych kompetencií a bezpečných nástrojov na predchádzanie a zvládanie rizík digitálnej éry pre mladých ľudí či posilnenie postavenia mladých ľudí prostredníctvom digitálnych médií a technológií s cieľom podporiť ich sebarealizáciu a aktívne občianstvo.

Ministri rokovali aj o záležitostiach, ktoré znepokojujú mladých Európanov, a o možnostiach, ako môže EÚ pomôcť pri ich riešení v rámci politickej debaty na tému "Čo ďalej? Otázky, ktoré sú pre mladých ľudí dôležité, a možné európske snahy riešiť tieto problémy". Predsedníctvo zdôraznilo dôležitosť podpory a zapojenia mladých ľudí do súčasnej politickej agendy Európskej únie.

Ministerka Mailis Reps sa vyjadrila: „Ak chceme pre Európu zabezpečiť svetlú budúcnosť, musíme si byť vedomí obáv mladých Európanov a musíme urobiť všetko pre to, aby sme ich riešili. Tiež musíme zabezpečiť, aby sme mladým ľuďom poskytli zručnosti a nástroje, ktoré potrebujú, aby mohli vstúpiť na trh práce a viesť v rýchlo sa meniacom svete úspešný život.“

Počas debaty boli vyzdvihnuté rôzne témy, ktoré majú kľúčový význam pre mladých ľudí, ako migrácia, zamestnanosť, extrémizmus, vysokoškolské vzdelávanie. Ďalej bol zdôraznený význam programu Erasmus+, dôležitosť diskusie s učiteľmi a pracovníkmi s mládežou a  hlavné ciele EÚ - demokratická participácia, aktívne občianstvo a zamestnanosť.

Mladí ľudia mohli svoje obavy a názory vyjadriť prostredníctvom Twitteru počas diskusie ministrov. Predsedníctvo zašle kľúčové posolstvá z tejto diskusie vo forme listu predsedom Európskej rady, Európskej komisie a Európskeho parlamentu.

V poslednej časti rokovania prezentovala Komisia výsledky projektu "Nový príbeh pre Európu", ktorý sa blíži ku koncu. Nový príbeh pre Európu je navrhnutý tak, aby vytvoril príležitosť mladým Európanom viesť konštruktívne rozhovory o európskej budúcnosti a hľadať riešenia súčasných problémov. Hlavným cieľom tohto projektu je, aby bolo „vypočuté“ to, čo chcú mladí ľudia, aby bolo povedané tými, ktorí majú právomoc urobiť zmenu na európskej úrovni.

Na záver rokovania v časti mládež bol predstavený pracovný program nadchádzajúceho Predsedníctva Bulharska v Rade EÚ, v ktorom sa Bulharsko počas šiestich mesiacov zameria na dve priority: Úloha mladých ľudí pri budovaní životaschopnosti a zabezpečovaní demografickej rovnosti; Mladí ľudia, mier a bezpečnosť.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku