Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Rokovanie o Rámcových učebných plánoch s maďarskými pedagógmi

08.08.2016
     Požiadavky na úpravu aktuálne platného Rámcového učebného plánu pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny boli témou pracovného stretnutia 5. augusta 2016 na pôde MŠVVaŠ SR so zástupcami stavovských a profesijných organizácií maďarskej národnostnej menšiny.
     Na základe podnetov pedagogickej verejnosti a Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku sa prerokovali konkrétne návrhy smerujúce k inovácii rámcových učebných plánov, ktoré vstúpili do platnosti 1. septembra 2015. Cieľom podnetov je zmena súčasného stavu a zvýšenie aktuálneho počtu hodín vyučovacieho predmetu Jazyk národnostnej menšiny a literatúra.
     „Primárnym zámerom stretnutia bolo hľadanie riešenia, ako posilniť počet vyučovacích hodín Maďarského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom maďarským na prvom stupni základnej školy (ISCED 1) a to tak, aby celkový počet vyučovacích hodín ostal zachovaný,“ uviedla riaditeľka odboru výchovy a vzdelávania národnostných menšín Mária Prékop. Táto téma patrí medzi hlavné úlohy tohto novovytvoreného odboru v roku 2016. Vznikol v rámci sekcie regionálneho školstva 15. júna 2016 a v súčasnosti je v procese budovania.
     V polovici augusta sa na túto tému taktiež uskutoční pracovné stretnutie na úrovni štátneho tajomníka Petra Krajňáka s riaditeľom Štátneho pedagogického ústavu Ľudovítom Hajdukom.
     Účastníci pracovnej skupiny sa na záver stretnutia dohodli na pokračovaní spolupráce v oblasti výchovy a vzdelávania maďarskej menšiny.