Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením (2019)

Priebežná správa revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením (2019)

Priebežná správa sa zameriava na chudobné deti a obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, keďže ide o skupiny, ktoré čelia najväčšiemu riziku sociálneho vylúčenia. Z priebežnej správy vyplýva, že až 90 000 detí a mladých ľudí so sociálnym znevýhodnením nemá prístup k nástrojom podpory vo vzdelávaní. Platí tiež, že predškolské vzdelávanie z nich absolvuje iba menej ako polovica, častejšie opakujú ročník, sú nadmerne zastúpení v špeciálnom školstve, majú výrazne nižšiu účasť na stredoškolskom štúdiu a minimálnu účasť na štúdiu na vysokých školách. 

Na priebežnú správu bude nadväzovať záverečná správa, ktorá prinesie aj konkrétne odporúčania pre zlepšenie situácie týchto deti a zameria sa tiež na tému včasnej intervencie a vzdelávania deti so zdravotným znevýhodnením.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku