Prostriedky mechanizmu na edukačné publikácie pre cudzie jazyky z POO na školský rok 2022/2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) poskytne školám z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „POO“) v roku 2022 prostriedky mechanizmu na edukačné publikácie pre cudzie jazyky pre žiakov 3. – 9. ročníka základných škôl, 3. – 10. ročníka špeciálnych základných škôl a 1. – 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom podľa príslušných rámcových učebných plánov štátneho vzdelávacieho programu.

Konkrétnu výšku prostriedkov mechanizmu na edukačné publikácie pre cudzie jazyky z POO, ktoré budú škole poskytnuté, sú zverejnené v Excel dokumente nižšie na tejto webovej stránke.

Škola, ktorej budú prostriedky mechanizmu z POO na nákup edukačných publikácií pre cudzie jazyky poskytnuté, je povinná viditeľne umiestniť na vstupné dvere do budovy školy plagát s informáciou, že edukačné publikácie pre cudzie jazyky sú hradené zo zdrojov EÚ. Plagát je zverejnený v súbore JPG nižšie na tejto webovej stránke.

Postup pre  poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Škola pre  poskytnutie prostriedkov mechanizmu na nákup edukačných publikácií pre cudzie jazyky z POO vyplní formulár zverejnený na webovom sídle ministerstva školstva: https://prispevokucebnice.iedu.sk. Štatutár školy pre prihlásenie použije eduID školy a heslo (rovnaké ako používa pri vyplňovaní dotazníkov na účely zisťovania COVID údajov za školy, odosielaných MŠVVaŠ SR). Formulár bude školám dostupný od 07.04.2022 od 13:00 hod.

Postup pri výbere a nákupe edukačných publikácií pre cudzie jazyky z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Škola si z prostriedkov mechanizmu na edukačné publikácie POO zaobstará výhradne edukačné publikácie určené pre vyučovací predmet cudzí jazyk zo Zoznamu EP na prostriedky mechanizmu POO, ktorý je zverejnený nižšie na tejto webovej stránke alebo webovej stránke https://edicnyportal.iedu.sk/Documents.

Postup pri poukazovaní prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Škole budú zaslané finančné prostriedky mechanizmu z POO na nákup edukačných publikácií z dvoch zdrojov: zdroj 1P01, ktorý je určený na úhradu základnej hodnoty edukačnej publikácie bez DPH a  zdroj 1P02, ktorý je určený na úhradu DPH.

Prostriedky mechanizmu z POO, ktoré škola nepoužije v roku 2022, škola k 15.11.2022 vráti na účet zriaďovateľa. Zriaďovateľ ich poukáže na účet  príslušného RÚŠS. Ministerstvo školstva pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu na nákup edukačných publikácií z POO na rok 2023 navýši škole finančné prostriedky mechanizmu o danú vrátenú sumu z roku 2022.

Postup pri zúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Škola je povinná viesť osobitnú evidenciu zakúpených edukačných publikácií pre cudzie jazyky z prostriedkov mechanizmu POO.

Termín na použitie prostriedkov mechanizmu z POO na nákup edukačných publikácií pre cudzie jazyky je do 30.10.2022 – posledná úhrada faktúry bude možná s týmto dátumom. Pre nepoužité prostriedky z roku 2022 platí postup uvedený v bode 5 metodického usmernenia, ktoré je zverejnené nižšie na tejto webovej stránke.

Po nákupe edukačných publikácií pre cudzie jazyky z poskytnutých prostriedkov mechanizmu POO je škola povinná zaslať vyplnený Formulár na zúčtovanie finančných prostriedkov mechanizmu na nákup edukačných publikácií pre cudzie jazyky z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý bude zverejnený na webovom sídle ministerstva školstva k 15.10.2022.

Škola je povinná uchovávať faktúry a všetky náležité doklady súvisiace s obstaraním edukačných publikácií pre cudzie jazyky z POO podľa platnej legislatívy pre potrebu kontroly.

Viac informácií nájdete v dokumente zverejnenom nižšie na tejto webovej stránke - Metodické usmernenie k prostriedkom mechanizmu na edukačné publikácie pre cudzie jazyky z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na školský rok 2022/2023.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky