Projekt OECD Review of Policies to Improve the Effectiveness of Resource Use in School

          Počas rokov 2014 – 2016 realizuje OECD projekt hodnotenia politík zameraných na zvýšenie efektivity využívania zdrojov v regionálnom školstve (OECD Review of Policies to Improve the Effectiveness of Resource Use in School).
          Projekt poskytne analýzu a odporúčania ako prerozdeľovať, využívať a riadiť zdroje tak, aby prispievali k hospodárnemu a efektívnemu dosahovaniu cieľov vo vzdelávaní. Centrálnu tému projektu vystihuje nasledujúca otázka: „Aké opatrenia najlepšie zaistia, že zdroje v školstve budú efektívne využívané s cieľom zlepšovania vedomostných výsledkov žiakov?“ OECD v rámci projektu  vytvára spoločný rámec pre porovnanie skúseností z jednotlivých krajín, pre hľadanie odpovedí na spoločné problémy a pre identifikáciu a zdieľanie príkladov dobrej praxe. 
          Slovenská republika sa do projektu aktívne zapojila a taktiež prejavila záujem o tzv. Country Review, ktoré má za cieľ pomôcť slovenským autoritám identifikovať spôsoby ako zvýšiť rovnosť a efektivitu prerozdeľovania, ako aj využívania zdrojov na školách. V súčasnosti na projekte aktívne participuje dvanásť krajín: Begicko (flámska komunita), Belgicko (francúzska komunita), Česká republika, Dánsko, Estónsko, Island, Kazachstan, Litva, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Uruguaj.
          Do roku 2016 uzavrie OECD projekt vypracovaním komparatívnej správy, ktorá bude obsahovať poznatky zo všetkých zúčastnených krajín. Country Review je organizované za podpory Európskej komisie v kontexte širšieho partnerstva vytvoreného medzi OECD a EK.
          Koordináciu práce v rámci SR uskutočňuje Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR. Po uskutočnení 2 misií zahraničných expertov vypracuje tím zahraničných expertov v roku 2015 finálnu správu s hodnotením a odporúčaniami pre Slovensko. Táto správa poskytne medzinárodnú a nezávislú analýzu hlavných záležitostí týkajúcich sa využívania zdrojov v školstve, súčasných iniciatív, možných riešení a  budúcich prístupov.
  
Viac informácií o projekte: http://www.oecd.org/edu/school/schoolresourcesreview.htm

          V rámci projektu Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR pripravil správu, ktorá popisuje kľúčové politiky, procesy a faktory súvisiace s riadením a využívaním zdrojov na úrovni predškolského, základného a stredného školstva na Slovensku.
 
Celá správa v angličtine: https://www.oecd.org/slovakia/CBR_School%20Resources_SK.pdf
Zhrnutie v slovenčine: http://www.oecd.org/edu/school/CBR_School%20Resources_SK_Slovak%20version.pdf
Skočiť na začiatok stránky