Programy pre mládež na roky 2014 - 2020

Programy pre mládež na roky 2014 - 2020 sa zameriavajú najmä na neformálne vzdelávanie v práci s mládežou a na rozvoj mládežníckej politiky na Slovensku. Dotácia v rámci jednotlivých Programov bude prioritne poskytnutá na aktivity podporujúce mládež s nedostatkom príležitostí, t.j. mladých ľudí, ktorí sú znevýhodnení zo vzdelanostných, sociálnych, fyzických, psychologických, hospodárskych, kultúrnych dôvodov alebo pretože bývajú v odľahlých oblastiach.

Ciele a druhy Programov
 

Všeobecné ciele Programov sú:

 1. zvýšiť kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život,
 2. posilniť postavenie mladých ľudí v spoločnosti,
 3. prispievať k napĺňaniu cieľov aktuálnej národnej stratégie pre mládež,
 4. prispievať k napĺňaniu stratégie EURÓPA 2020 podporou mladej generácie ako základu modernej, vedomostnej a na znalostiach založenej spoločnosti,
 5. prispievať k napĺňaniu Stratégie EÚ pre mládež, a to najmä v tematických oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, sociálne začlenenie, participácia a dobrovoľníctvo,
 6. prispievať k napĺňaniu Odporúčania Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých, a to najmä v oblasti ďalšieho vzdelávania,
 7. prispievať k napĺňaniu cieľov dokumentu „Budúcnosť mládežníckej politiky Rady Európy: AGENDA 2020“, a to najmä prostredníctvom rozvoja mládežníckej politiky, práce s mládežou a výskumu v oblasti mládeže.  
  Špecifické ciele Programov sú:
 1. rozvíjať kvalitu v práci s mládežou prostredníctvom podpory národných a nadregionálnych občianskych združení detí a mládeže (ďalej len „mládežnícke organizácie“), ktoré pracujú na členskom princípe a systematicky a pravidelne pracujú s mládežou,
 2. napĺňať priority aktuálnej národnej stratégie pre mládež prostredníctvom projektovej činnosti,
 3. rozvíjať zastupiteľskú demokraciu a reprezentáciu mládeže na úrovni regiónov a na celoštátnej úrovni,
 4. rozvíjať činnosť servisných a klientsky orientovaných organizácií v oblasti práce s mládežou na nadregionálnej a celoštátnej úrovni,
 5. zabezpečovať tvorbu a rozvíjať mládežnícke politiky a prácu s mládežou na miestnej a regionálnej úrovni,
 6. zabezpečiť potrebné dôkazy (dokumenty, údaje a názory), ktoré budú slúžiť ako podklady pre tvorbu modernej mládežníckej politiky a zdôvodnenie jej realizácie.

V súlade so špecifickými cieľmi sa určujú nasledovné Programy:

 1. Program „PODPORA mládežníckych organizácií“,
 2. Program „PRIORITY mládežníckej politiky“,
 3. Program „HLAS mladých“,
 4. Program „SLUŽBY pre mladých“,
 5. Program „KOMUNITA mladým“,
 6. Program „DÔKAZY o mladých“.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku