Navigácia

Program výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch medzi SR a SRN na roky 2024-2025

Spoločný program Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskej akadémie vied a Nemeckej akademickej výmennej služby (Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD), zameraný na zintenzívnenie vedeckej spolupráce medzi SR a SRN.

•    V rámci výskumnej spolupráce sa kladie zvýšený dôraz na ďalšie vzdelávanie a špecializáciu mladej vedeckej generácie (diplomantov, doktorandov a postdoktorandov).
•    Program je otvorený pre všetky špecializácie a smery.
•    V rámci programu sú financované iba cestovné a pobytové náklady účastníkov spoločného projektu pri pracovných cestách do SR/SRN, základné financovanie projektu musí byť zabezpečené z iných zdrojov.
•    Ponuka je určená vysokoškolským učiteľom a vedcom na nemeckých a slovenských vysokých školách a mimouniverzitných výskumných pracoviskách.
•    Žiadateľom je osoba zodpovedná za projekt.
•    Termín podania žiadosti: 14. 07. 2023
•    Začiatok poskytovania podpory: 01. 01. 2024.
•    Slovenskí žiadatelia zasielajú priložené žiadosti :1x písomne a 1x elektronicky (skeny aj s podpismi). Na nemeckej strane je potrebné prihlásiť sa formou ktorú vyžaduje DAAD.
•    Žiadatelia o predĺženie projektu (v prípade plánovaných dvojročných projektov) zasielajú kópiu krátkej obsahovej správy najneskôr v decembri elektronicky - viď "Výzva" a "Zásady vyúčtovania".
 

Výzva na obdobie 2024-2025

Formulár žiadosti

Kritériá pre posudzovanie projektov

Zásady predkladania účtovníctva

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Skočiť na začiatok stránky