Program na podporu spolupráce s výskumnými skupinami v SRN

Spoločný program Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskej akadémie vied a Nemeckej akademickej výmennej služby (Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD), zameraný na zintenzívnenie vedeckej spolupráce medzi SR a SRN.

V rámci výskumnej spolupráce sa pritom kladie zvýšený dôraz na ďalšie vzdelávanie a špecializáciu mladej vedeckej generácie (diplomantov, doktorandov a postdoktorandov). Program je otvorený pre všetky špecializácie a smery. V rámci tohto programu sú financované iba cestovné a pobytové náklady účastníkov spoločného projektu pri pracovných cestách do SR/SRN, základné financovanie projektu musí byť zabezpečené z iných zdrojov.

Ponuka je určená vysokoškolským učiteľom a vedcom na nemeckých a slovenských vysokých školách a mimouniverzitných výskumných pracoviskách.

Žiadateľom je osoba zodpovedná za projekt.


Termín podania žiadosti: 30. 06. 2021
Začiatok poskytovania podpory: 01. 02. 2022.

 Slovenskí žiadatelia zasielajú priložené žiadosti :1x písomne a 1x elektronicky (skeny aj s podpismi). Na nemeckej strane je potrebné prihlásiť sa formou ktorú vyžaduje DAAD.

Žiadatelia o predĺženie projektu (v prípade plánovaných dvojročných projektov) zasielajú kópiu krátkej obsahovej správy najneskôr v decembri elektronicky - viď "Výzva" a "Zásady vyúčtovania".

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku