Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Program medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých (PIAAC)


Program medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých (PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies) je najväčší a najkomplexnejší prieskum zameraný na mapovanie schopností a zručností dospelých, prebiehajúci pod záštitou OECD. PIAAC zisťuje schopnosti a zručnosti dospelých, ktoré sú potrebné pre ich uplatnenie v každodennom živote, ako napr. čítanie s porozumením, vyhľadávanie informácií predovšetkým v elektronickej podobe, využívanie počítačov a schopnosť riešiť úlohy a problémy v technologicky vyspelom prostredí. Takéto bezprostredné meranie zručností respondentov v dospelom veku prináša neporovnateľne viac výhod oproti predchádzajúcim pokusom merať gramotnosť dospelých na základe ich kvalifikácií. Diplom či certifikát o dosiahnutom vzdelaní nevypovedá dostatočne o skutočnom potenciáli respondenta, nehovoriac o dokladoch a vysvedčeniach získaných pred mnohými rokmi.

Základné fakty o Programe medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých (PIAAC):
Výsledky programu PIAAC predstavujú cenný a reprezentatívny zdroj informácií o aktuálnej situácií v oblasti dôležitých kompetencií v slovenskej populácii, ako aj postavenie Slovenska medzi ostatnými zúčastnenými krajinami. Výsledky z perspektívy Slovenskej republiky sú publikované v Národnej správe a detailnejšie informácie o technickej stránke realizácie výskumu a použitej metodológii sú uvedené v Technickej správe.