Program Horizont 2020

Program Horizont 2020– hlavný nástroj na podporu výskumu, vývoja a inovácií Európskej komisie na roky 2014 až 2020.

Rozpočet: 78 miliárd EUR

Participujúce krajiny: všetky členské krajiny EÚ a asociované krajiny

Horizont 2020 integruje podporu výskumu a inovácií, kladie dôraz na podporu malých a stredných podnikov a riešenie veľkých spoločenských výziev. Súčasťou je podpora výskumného a vzdelávacieho programu spoločenstva EURATOM v oblasti jadrovej energie a bezpečnosti.

Je založený na troch pilieroch:
  • Excelentná veda
  • Vedúce postavenie priemyslu
  • Spoločenské výzvy

Horizont 2020 ponúka možnosť účasti slovenských výskumníkov v špičkových európskych projektoch na základe verejných výziev vyhlasovaných Európskou komisiou.

Horizont 2020 sa podľa stanovených pravidiel realizuje prostredníctvom 2-ročných pracovných programov. Pracovný program sa ďalej delí na časti, ktoré sa venujú jednotlivým prioritám Horizontu 2020.
 
Podpora Horizontu 2020 na Slovensku:
 
Od schválenia programu Horizont 2020 a vyhlásenia prvej vlny výziev v decembri 2013 MŠVVaŠ SR zrealizovalo viacero opatrení na podporu účasti v Horizonte 2020, ako napr. vytvorenie národných podporných štruktúr Horizontu 2020 vrátane novej profesionálnej kancelárie Národných kontaktných bodov (NCP), zriadenie Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli alebo príprava programu Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) na podporu účasti SR v Horizonte 2020.
 
Stránka Európskej komisie o programe Horizont 2020:http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 
 
Do programu Horizont 2020 sa môžu zapojiť všetci slovenskí účastníci bez ohľadu na sektor – univerzity, výskumné organizácie, podniky. Osobitnú podporu venuje Európska komisia (EK) malým a stredným podnikom. Žiadosti môžete predkladať na základe verejných výziev EK, ktoré sú k dispozícii na Participants Portal a zároveň aj na Národnom portáli MŠVVaŠ SR a Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pre Horizont 2020 na Slovensku.
 
Národný portál MŠVVaŠ SR a CVTI SR o Horizonte 2020 na Slovensku: http://h2020.cvtisr.sk/
 
Participants Portal– informácie o jednotlivých výzvach, prihlasovanie sa na výzvy:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
 
 
Koordináciu aktivít podporných štruktúr pre Horizont 2020 na Slovensku zabezpečuje MŠVVaŠ SR.
 

 
Národné podporné štruktúry pozostávajú z národných delegátov a národných kontaktných bodov (NCP). Úloha národných podporných štruktúr spočíva jednak v presadzovaní záujmov SR pri rokovaniach o pracovných programoch Horizontu 2020, z ktorých priamo vychádzajú výzvy na podávanie projektov a ich zadania a na druhej strane asistencia a informovanie vedeckej komunity o výzvach a pravidlách Horizontu 2020 ako aj pomoc pre vyhľadávaní konzorcií a partnerov.
 
Zoznam národných delegátov Horizontu 2020 nájdete tu:h2020.cvtisr.sk/buxus/docs//dokumenty/Delagati_-_kontakty/Zoznam_narodnych_delegatov_programu_Horizont_2020_jul_2014.docx
 
Národné kontaktné body poskytujú podporu všetkým záujemcom o účasť v Horizonte 2020.
 
V prípade, ak máte záujem o viac informácií, konzultáciu alebo pomoc pri príprave projektu, môžete sa obrátiť na Národné kontaktné body Horizontu 2020 združené v profesionálnej kancelárii NCP, ktorú vytvorilo MŠVVaŠ SR v spolupráci s CVTI SR.
 
Zoznam Národných kontaktných bodov podľa jednotlivých oblastí: http://h2020.cvtisr.sk/sk/narodne-kontaktne-body.html?page_id=963
 
 
Na národnom portáli Horizontu 2020 nájdete bohatú ponuku informačných dní, workshopov a seminárov venovaných Horizontu 2020 organizovaných národnými podpornými štruktúrami Horizontu 2020 v rámci celého Slovenska. Podujatia sú venované nie len aktuálnym informáciám o výzvach Horizontu 2020 a ich zameraní, ale ponúkajú aj praktické príklady a tipy pre prípravu projektu, v oblasti finančných pravidiel, pre následný manažment projektu  a príklady úspešných projektov slovenských účastníkov.
 
http://h2020.cvtisr.sk/sk/podujatia.html?page_id=1745
 
Záujemcovia o o Horizont 2020, ale aj iné schémy európskej podpory výskumu a vývoja môžu taktiež využiť služby novej Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli, ktorej úlohou je reprezentovať slovenskú vedu, napomáhať pri hľadaní partnerov a šíriť informácie o aktuálnych výzvach na podávanie projektov.
 
http://slord.sk/
 
 
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku