Prístup mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia k sociálnym právam sa v rámci Rady Európy rieši intenzívnejšie

  • Dátum: 16.08.2019

Iniciatíva Rady Európy s názvom Enter! je dlhodobý projekt, ktorý v pestrej škále podporuje prácu s mládežou a mládežnícku politiku zvlášť v oblasti prístupu mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia k sociálnym právam a k ich napĺňaniu.

Enter! sa zaoberá rozvojom kompetencií mladých ľudí, pracovníkov s mládežou a tvorcov lokálnych a regionálnych mládežníckych politík tak, aby sa prechádzalo chudobe, diskriminácii, násiliu a vylúčeniu, ktorým mnohokrát čelia práve mladí ľudia zo znevýhodneného prostredia.

Revidovať Odporúčania Enter! a zosieťovať 250 mladých ľudí a pracovníkov s mládežou zo 47 členských krajín Rady Európy patrilo k cieľom podujatia Enter! Youth Week, na ktorom sa aktívne podieľala aj slovenská delegácia zložená z pracovníčky IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže a dvoch mladých ľudí so znevýhodnením.

Intenzívny program počas 7. – 11. júla 2019 v Štrasburgu bol rozdelený do 12 tematických celkov od vzdelávania cez bývanie po vplyv na mládežnícku politiku. Slovenská delegácia pracovala v 2 pracovných skupinách: Zamestnanosť a Dobrovoľníctvo mládeže.

Práca v jednotlivých blokoch bola doplnená zaujímavými stretnutiami a prezentáciami od vrcholových predstaviteľov európskej mládežníckej politiky cez priateľskú redakčnú radu mládežníckeho média až po exkurzie v organizáciách, ktoré sa venujú napĺňaniu sociálnych práv mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia.

„Výzvy a inšpirácie, s ktorými sa vrátila slovenská delegácia sme začali hneď riešiť a v nasledujúcich mesiacoch v každom kraji Slovenska postupne uskutočníme podujatia, aby sme témy, možnosti, riešenia, získané kontakty a revidované Odporúčania Enter! zdieľali s čo najväčším počtom aktérov v práci s mládežou,“ uviedol Ivan Hromada, podpredseda Európskeho riadiaceho výboru pre mládež Rady Európy a riaditeľ odboru mládeže MŠVVaŠ SR.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku