Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ a RZ

Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl a registrovaných zariadení poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) podľa §6b  a §9l zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
 
Materské školy:
 
Finančné prostriedky sú účelovo určené pre materskú školu (ďalej len MŠ) zriaďovateľa na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukáže riaditeľovi MŠ.Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi pre MŠ podľa počtu detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, a to len na:

a) osobný príplatok alebo odmenu pedagogických zamestnancov materskej školy podľa osobitného predpisu, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí,
 
b) zabezpečenie pedagogického asistenta pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 
c) osobný príplatok alebo odmenu odborných zamestnancov materskej školy, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí,
 
d) individuálne vzdelávanie detí,
 
e) vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí
 1. didaktickou technikou,
 2. učebnými pomôckami,
 3. pracovnými zošitmi a pracovnými listami,
 4. kompenzačnými pomôckami,
f)  úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách podľa osobitného predpisu,

g) úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí,
 
h) vybavenie exteriéru materskej školy
 1. záhradným náradím, náčiním a hrovými prvkami na rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí,
 2. učebnými pomôckami na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti a matematickej gramotnosti detí.
Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi MŠ podľa počtu detí, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, a to len na:
 
a) osobný príplatok alebo odmenu pedagogických zamestnancov materskej školy podľa osobitného predpisu, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí,
 
b) vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí
 1. didaktickou technikou,
 2. učebnými pomôckami,
 3. kompenzačnými pomôckami,
c) úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách podľa osobitného predpisu alebo
 
d) úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí.

Registrované zariadenia:
 
Finančné prostriedky účelovo určené  zriaďovateľovi registrovaného zariadenia (ďalej len „RZ“) možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a to len na:

a) osobný príplatok alebo odmenu zamestnancov registrovaného zariadenia podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
 
b) vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
 1. didaktickou technikou,
 2. učebnými pomôckami,
 3. pracovnými zošitmi a pracovnými listami,
 4. kompenzačnými pomôckami,
c) úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
 
d) vybavenie exteriéru registrovaného zariadenia
 1. záhradným náradím, náčiním a hrovými prvkami na rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí,
 2. učebnými pomôckami na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti a matematickej gramotnosti detí.
Každý zriaďovateľ je povinný príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ, RZ poskytnúť príslušnej MŠ alebo RZ v plnej výške.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky