Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ a RZ

Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl a registrovaných zariadení poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) podľa §6b  a §9l zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Materské školy:

Finančné prostriedky sú účelovo určené pre materskú školu (ďalej len MŠ) zriaďovateľa na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukáže riaditeľovi MŠ. Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi pre MŠ podľa počtu detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, a to len na:

 1. osobný príplatok alebo odmenu pedagogických zamestnancov materskej školy podľa osobitného predpisu, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí, 
 2. zabezpečenie odborných zamestnancov materskej školy, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí,
 3. individuálne vzdelávanie detí, 
 4. vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí
 1. didaktickou technikou,
 2. učebnými pomôckami,
 3. pracovnými zošitmi a pracovnými listami,
 4. kompenzačnými pomôckami,
 5. nábytkom na rozvíjanie schopností a zručností detí,
 1. úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách podľa osobitného predpisu
 2. úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí vrátane hygienických  prostriedkov pre deti a posteľného oblečenia, 
 3. vybavenie exteriéru materskej školy
 1. záhradným náradím, náčiním a hrovými prvkami na rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí,
 2. učebnými pomôckami na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti a matematickej gramotnosti detí,
 1. úhradu nákladov za odevy detí použité v materskej škole pri výchove a vzdelávaní detí.

Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi MŠ podľa počtu detí, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, a to len na:

 1. osobný príplatok alebo odmenu pedagogických zamestnancov materskej školy podľa osobitného predpisu, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí, 
 2. vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí
 1. didaktickou technikou,
 2. učebnými pomôckami,
 3. pracovnými zošitmi a pracovnými listami,
 4. kompenzačnými pomôckami,
 1. úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách podľa osobitného predpisu alebo
 2. úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí vrátane hygienických prostriedkov pre deti a posteľného oblečenia,
 3. úhradu nákladov za odevy detí použité v materskej škole pri výchove a vzdelávaní detí.

Registrované zariadenia:
Finančné prostriedky účelovo určené  zriaďovateľovi registrovaného zariadenia (ďalej len „RZ“) možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a to len na:

 1. osobný príplatok alebo odmenu zamestnancov registrovaného zariadenia podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
 2. vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
 1. didaktickou technikou,
 2. učebnými pomôckami,
 3. pracovnými zošitmi a pracovnými listami,
 4. kompenzačnými pomôckami,
 1. úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 
 2. vybavenie exteriéru registrovaného zariadenia
 1. záhradným náradím, náčiním a hrovými prvkami na rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí,
 2. učebnými pomôckami na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti a matematickej gramotnosti detí.

Každý zriaďovateľ je povinný príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ, RZ poskytnúť príslušnej MŠ alebo RZ v plnej výške.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky