Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Príspevok na ŠvP v roku 2018

MŠVVaŠ SR bude poskytovať príspevok  na školu v prírode  aj v roku 2018 v súlade s § 4ac zákona 597/2003 Z. z.  o financovaní  základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Počty žiakov, ktorí sa v kalendárnom roku 2018 zúčastnia školy v prírode, nahlásia školy prostredníctvom Eduzberu 2017.