Príspevok na špecifiká – Testovanie, osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky

Školám a školským zariadeniam boli formou príspevku na špecifiká (§ 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov) pridelené finančné prostriedky na účel testovania, zabezpečenia osobných ochranných pomôcok (rúška, ochranné štíty...) a dezinfekčných prostriedkov... v súvislosti s preventívnymi opatreniami zameranými na ochranu pred nákazou vírusom Covid-19.

Pri výpočte výšky príspevku vychádzalo ministerstvo z počtu zamestnancov (fyzické osoby) k 30.9.2021 z výkazu Škol1-04. Suma pridelená na jedného zamestnanca školy a školského zariadenia je 30 €.

Do výpočtu boli zahrnutí zamestnanci škôl a školských zariadení financovaní zo štátneho rozpočtu zabezpečujúci prenesený výkon štátnej správy a tiež zamestnanci školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, cirkevných a súkromných zriaďovateľov, ktorí zabezpečujú činnosť na úseku školstva a sú financovaní z dane z príjmu fyzických osôb (školské kluby detí, centrá voľného času, ZUŠ, zariadenia školského stravovania...).

Finančné prostriedky je možné použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku