Príspevok na špecifiká - osobné ochranné pomôcky

Školám a školským zariadeniam boli formou príspevku na špecifiká v súlade s § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov pridelené finančné prostriedky na osobné ochranné pomôcky (rúška, ochranné štíty,...) a dezinfekčné prostriedky v súvislosti s preventívnymi opatreniami zameranými na ochranu pred nákazou vírusom Covid-19.

Finančné prostriedky  je možné použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté.

  • Aktuálne informácie
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku