Prevencia sociálno-patologických javov

Prevencia sociálno-patologických javov
 
Priority rezortu školstva v oblasti prevencie kriminality vychádzajú zo Stratégie prevencie kriminality v SR, ktorá je rozpracovaná na podmienky rezortu školstva. Priority sa týkajú odporúčaní na opatrenia škôl a školských zariadení pre zvýšenie bezpečnosti a pre prevenciu nežiaducich javov, informácií vo výchovno-vzdelávacom procese a odporúčaní preventívno-výchovných aktivít a projektov škôl a školských zariadení na predchádzanie a elimináciu kriminality, šikanovania, záškoláctva, násilia na deťoch a iných nežiaducich javov.
 
Prevencia drogových závislostí v rezorte školstva vychádza z článku 33 Dohovoru o právach dieťaťa a Európskej protidrogovej stratégie. Týka sa realizácie preventívnych opatrení na úrovni škôl a školských zariadení, priorít rezortu školstva, výchovno-vzdelávacích projektov a programov.
 
MŠVVaŠ SR každoročne vyčleňuje účelové finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia na financovanie rozvojových projektov „Protidrogová prevencia“ a „Zdravie a bezpečnosť v školách“.
 
Prioritnou oblasťou podpory sú projekty zamerané na formovanie vzťahu k zdravému životnému štýlu, ochranu telesného a duševného zdravia, odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevenciu rizikového správania (násilie, šikanovanie, záškoláctvo, agresivita, delikvencia, kriminalita, drogové závislostí, zneužívanie, prejavy extrémizmu, terorizmu, HIV/AIDS, obchodovanie s ľuďmi), na podporu zdravého životného štýlu,zlepšenie psychosociálnej klímy a podporu duševného zdravia.
 
Pri realizácii školských programov podpory zdravia a prevencie sociálno-patologických javov sa odporúča využívať metodiky a prípady dobrej praxe na http://bezpre.mpc-edu.sk. Odporúčame využívať aj metodiky a možnosti spolupráce cez Európsku sieť škôl podporujúcich zdravie – www.schools-for-health.eu.
 
V oblasti bezpečnosti v školách, prevencie sociálno-patologických javov, podpory zdravia a ochrany detí je možné nájsť bližšie informácie na www.bezpre.sk v sekciách legislatívy, metodiky, príklady dobrej praxe.
 

Školám a školským zariadeniam sa odporúča vypracovanie vlastných školských a triednych programov prevencie šikanovania v súlade so Smernicou č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.

 
Pri realizácii preventívnych aktivít a programov sa odporúča spolupráca s príslušným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť odbornej garancii programov. Odporúčame vopred si preveriť ponúkané preventívne aktivity a programy s cieľom predísť prípadnému nežiaducemu vplyvu laických a neodborných aktivít, ako aj škodlivému vplyvu kultov, siekt či extrémistických organizácií na deti a žiakov.

Kontaktný bod pre orgány štátnej správy pre prevenciu kriminality detí a mládeže: pkdam@minedu.sk.

Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zriadená samostatná e-mailová adresa pre otázky súvisiace s ochranou osobných údajov, ktorá je určená mládeži a deťom: junior@pdp.gov.sk.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky