Predprimárne vzdelávanie v materských školách

Materská škola

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné. Na povinné predprimárne vzdelávanie sa budú deti prijímať od školského roku 2021/2022.

Dieťa môže byť do materskej školy prijaté k začiatku školského roka ale aj v priebehu školského roka.

 • Aktuality
 • Stanoviská a informatívne materiály
 • Rozširovanie a udržanie kapacít materských škôl
 • Štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program
 • Starting Strong III – Súbor nástrojov kvality pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve
 • Kvalita raného vzdelávania a starostlivosti o deti: Slovenská republika 2012
 • Otázky a odpovede z pracovného seminára „Školy a školské zariadenia – normy a procedúry spojené so zriaďovaním a prevádzkou“
 • Vyhodnotenie pilotnej fázy zavedenia inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
 • Metodický list na osvojovanie štátneho – slovenského jazyka v materských školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín
 • Analýza situácie – kapacity materských škôl
 • Analýza zaškolenosti detí v materských školách
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku