Predprimárne vzdelávanie v materských školách

Materská škola

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Dieťa môže byť do materskej školy prijaté k začiatku školského roka ale aj v priebehu školského roka.

 • Aktuality
 • Stanoviská a informatívne materiály
 • Rozširovanie a udržanie kapacít materských škôl
 • Štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program
 • Starting Strong III – Súbor nástrojov kvality pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve
 • Kvalita raného vzdelávania a starostlivosti o deti: Slovenská republika 2012
 • Otázky a odpovede z pracovného seminára „Školy a školské zariadenia – normy a procedúry spojené so zriaďovaním a prevádzkou“
 • Vyhodnotenie pilotnej fázy zavedenia inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
 • Metodický list na osvojovanie štátneho – slovenského jazyka v materských školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín
 • Analýza situácie – kapacity materských škôl
 • Analýza zaškolenosti detí v materských školách
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku