Právne predpisy z oblasti BOZP a OPP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci predstavuje najsústredenejšiu a najvýznamnejšiu oblasť sociálnej politiky Európskej únie. Zamestnávateľovi a zamestnancovi určujú základné povinnosti v oblasti BOZP, ako aj povinnosti súvisiace so vznikom pracovného úrazu, iného úrazu, choroby z povolania, priemyselnej otravy, nebezpečnej udalosti a pri vzniku závažnej priemyselnej havárie
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku