Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Pracovné stretnutie k zákonu o športe

Dovoľujeme si oznámiť predstaviteľom športových organizácií, že sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež organizuje pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 20. januára 2016 (streda) v Bratislave, v budove na Hanulovej 5/b (mestská časť Dúbravka) v rokovacej sále na prízemí v ľavej časti budovy v čase od 10:00 do 13:00 hod.
Dôvodom stretnutia je nadobudnutie účinnosti zákona č. 440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý prináša množstvo zmien v oblasti športu na Slovensku. Zmeny sa týkajú viacerých ťažiskových okruhov, ako napríklad financovania športu, právneho postavenia športovcov a športových organizácií, ich zmluvných vzťahov, regulácie výkonu činností v športe a pod.
Cieľom stretnutia je oboznámenie predstaviteľov športových organizácií o zmenách, ktoré zákon prináša, o aktuálnych krokoch ministerstva a športových organizácií, a zároveň definovanie okruhov problémov, ktoré by bolo vhodné komunikovať na ďalších pracovných stretnutiach, resp. iným vhodným spôsobom.

Predbežný program:
1. Úvodné slovo (generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež)
2. Predstavenie zákona z pohľadu jeho zostavovateľov (členovia skupiny, ktorá pripravila znenie zákona)
3. Informácia o bezprostredných vybraných krokoch ministerstva - napr. postup právnických osôb a fyzických osôb pri povinných úkonoch, financovanie športu a pod. (pracovníci sekcie)
4. Diskusia (všetci prítomní)
5. Formulácia ďalšieho postupu ministerstva vo vzťahu k partnerským športovým organizáciám.

UPOZORNENIE: Vzhľadom na obmedzenú kapacitu miestnosti (120 miest na sedenie) sme obmedzili počet pozvaných organizácií (cca 100), ktoré sme zároveň požiadali, aby sa za ich organizáciu zúčastnila najviac jedna osoba, resp. aby zodpovedne zvážili účasť prípadnej ďalšej osoby. Predpokladáme, že toto pracovné stretnutie nebude posledné tohto druhu, a že v krátkom čase uskutočníme viaceré tématické pracovné stretnutia, kde bude priestor venovať sa daným oblastiam do väčšej hĺbky.

ďalšie informácie o stretnutí:
Branislav Strečanský
štátny radca
odbor športu
02 / 5937 4772

pozvané subjekty:
- národné športové zväzy (cca 90)
- organizácie športu zdravotne znevýhodnených športovcov (cca 5)
- SOV (1)
- SAUŠ, SAŠŠ (2)
- vybrané organizácie športu pre všetkých (cca 5)